59 Wymianę pokrycia dachowego na budynku Starej Szkoły oraz remont pomieszczeń nr 29-35 w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wymianę pokrycia dachowego na budynku Starej Szkoły oraz remont pomieszczeń nr 29-35 w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach


ZP 341/ 19 /2007 Dobrzany, dn. 08.06.2007 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wymianę pokrycia dachowego na budynku Starej Szkoły oraz remont pomieszczeń nr 29-35 w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach”.

Nr sprawy: ZP/341/19/2007

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: promocja@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Jan Prościak, Agnieszka Kopka

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.

I.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku Starej Szkoły oraz remont sal lekcyjnych nr 29 -33, wymiana okien w pomieszczeniach nr 34,35 i na korytarzu w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach, przy ul. Mickiewicza 43.

CPV - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.26.19.10-6 naprawa dachów

45.26.10.00-4 wykonywanie pokryć dachowych oraz podobne roboty

45.26.14.10-1 izolowanie dachów

45.31.00.00-3 roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.30.00.00-0 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.12.00-2 roboty w zakresie opraw elektrycznych

45.40.00.00-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.41.00.00-4 tynkowanie

45.42.00.00-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45.42.10.00-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.11-5 instalowanie metalowych framug

45.42.11.20-1 instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

45.42.11.22-5 instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych

45.43.00.00-0 pokrywanie podłóg i ścian

45.43.20.00-4 kładzenie i wykładanie podłóg

45 44 00 00-3 roboty malarskie i szpachlowania

45.44.20.00-7 nakładanie powierzchni kryjących

45.44.21.00-8 roboty malarskie

45.45.00.00-6 roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

45.31.10.00-0 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

Szczegółowy zakres prac został zawarty w książce przedmiarów oraz specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

II.2) Wykonanie zadania powinno odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz specyfikacji technicznej.

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.09.2007 r.

II.6) Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 2% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w następujących formach:1. w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, numer konta : PKO BP SA Stargard Szcz. 44 1020 4867 0000 1302 0007 99132. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie, o których mowa w pkt. 2 do 4 należy przekazać na stanowisko ds księgowości budżetowej przed podpisaniem umowy.

II.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.8) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: nie

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

II.1.) Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000 zł, (słownie: jeden tysiąc złotych).

2. Wykonawca wnosi wadium :

- w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego 44 1020 4867 0000 1302 0007 9913

PKO BP Stargard Szcz.

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym , że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

( Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm)- oryginał przekazać do pok. 5/6, ksero potwierdzone, załączone do oferty, przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

II.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

II.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ, w tym m.in.:
1. Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności gospodarczej,
2. Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.,
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia zawodowe,
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału ZUS o

niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

5. Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6. Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena ofertowa brutto 100%

IV.3) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie zamawiającego Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. nr 3/4 sekretariat

Termin: do dnia 22.06.2007 r. godz. 10.00

IV.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 22.06.2007 r. godz. 10.05 miejsce: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

IV.6) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.7). Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

IV.8) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

BURMISTRZ DOBRZAN

Witold Kasprzak - Dżyberti


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie-wymiana dachu w ZSP.doc (DOC, 49.00Kb) 2007-06-08 14:40:54 622

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz z zal-wymiana dachu.zip (ZIP, 3.96Mb) 2007-06-08 14:40:54 79

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie postepowania.doc (DOC, 25.00Kb) 2007-07-09 11:27:42 729

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
08 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
08 cze 2007, godz. 14:40

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
08 cze 2007, godz. 14:40