59 Wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym w Dobrzanach-I etap. | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym w Dobrzanach-I etap.


ZP 341/ 3/2008 Dobrzany, dn. 22.02.2008 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym w Dobrzanach - I etap”.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: sekretariat@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Jan Prościak, Agnieszka Kopka

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

I.3) Rodzaj: roboty budowlane

I.4) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest odpłatnie na pisemny wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski, ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany (pokój nr 5/6)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym -etap I,(działka nr 29 i 22) przy ul. Dworcowej w Dobrzanach, obejmujące :

 1. ogrodzenie: typu A i typu B oraz murowane z cegły klinkierowej

 2. reprezentacyjna brama wjazdowa z furtką

3. wejście dodatkowe i wjazd wykonane jak ogrodzenie typu A

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

45215400-1 roboty na cmentarzach

45112714-3 roboty związane z ogrodzeniem terenu

45223810-6 konstrukcje

28822000-0 ogrodzenia

28122310-6 bramy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1) dokumentacja techniczna

2) dokumentacja fotograficzna

3) przedmiar robót

4) specyfikacja techniczna

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.07.2008 r.

II.6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 2% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę w następujących formach:

  1. w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, nr konta PKO BP SA Stargard Szcz.44 1020 4867 0000 1302 0007 9913

  2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych

  3. w gwarancjach ubezpieczeniowych

  4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie o którym mowa w pkt. 2 do 4 należy przekazać na stanowisko ds. księgowości budżetowej pok. nr 2, przed podpisaniem umowy.

II.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.8) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: tak

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 50% wartości umowy.  

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

II.1.) Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł.(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

2. Wykonawca wnosi wadium :

- w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, nr konta PKO BP SA Stargard Szcz.

441020 4867 0000 1302 0007 9913;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym , że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -ksero potwierdzone, załączone do oferty, przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

II.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

II.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ.

1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, załącznik nr 1 do SIWZ;

 2. oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 Ustawy oraz, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, załącznik nr 2;

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 4. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 100 000 zł. każda z podaniem ich daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje), (załącznik nr 3);

 5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, (załącznik nr 4);

 6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, (załącznik nr 5).

2. 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2,3 składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

 1. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.2.Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena ofertowa brutto 100%

IV.3) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. 3/4 sekretariat

Termin: do dnia 28.03.2008 r. godz. 10.00

IV.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 28.03.2008 r. godz. 10.10 miejsce: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

IV.6) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.7). Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

IV.8) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.9) Czy zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: nie.  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie cmentarz.doc (DOC, 56.00Kb) 2008-02-22 14:28:42 605

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
skanowanie-20080222134639-00001.jpg (JPG, 597.73Kb) 2008-02-22 14:29:14 43
mapy.zip (ZIP, 681.17Kb) 2008-02-22 14:56:54 45
projekt.zip (ZIP, 110.88Kb) 2008-02-22 14:57:06 56
przedmiar robot-ogrodzenie cmentarza.doc (DOC, 41.00Kb) 2008-02-22 16:08:08 57
przedmiar robot.zip (ZIP, 607.36Kb) 2008-02-22 14:57:26 55
SIwz-cmentarz.doc (DOC, 202.50Kb) 2008-02-22 14:28:42 59
specyfikacja techniczna.zip (ZIP, 3.03Mb) 2008-02-22 14:57:17 50

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o poprawieniu omylki rach.doc (DOC, 23.00Kb) 2008-04-07 08:48:47 598

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiad bip-cmentarz.doc (DOC, 31.50Kb) 2008-04-16 11:43:29 669

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ilona Nędza

Data wytworzenia:
22 lut 2008

Osoba dodająca informacje

Ilona Nędza

Data publikacji:
22 lut 2008, godz. 14:28

Osoba aktualizująca informacje

Ilona Nędza

Data aktualizacji:
22 lut 2008, godz. 14:28