59 Wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym –etap I,(działka nr 29 i 22) przy ul. Dworcowej w Dobrzanach | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym –etap I,(działka nr 29 i 22) przy ul. Dworcowej w Dobrzanach


ZP 341/ 22/2007 Dobrzany, dn. 01.08.2007 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym w Dobrzanach - I etap”.

Nr sprawy: ZP/341/22/2007

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: promocja@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Jan Prościak, Agnieszka Kopka

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

I.3) Rodzaj: robota budowlana

I.4) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. 5/6.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym -etap I,(działka nr 29 i 22) przy ul. Dworcowej w Dobrzanach, obejmujące :

 1. ogrodzenie: typu A i typu B oraz murowane z cegły klinkierowej

 2. reprezentacyjna brama wjazdowa z furtką

3. wejście dodatkowe i wjazd wykonane jak ogrodzenie typu A

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

45215400-1 roboty na cmentarzach

45112714-3 roboty związane z ogrodzeniem terenu

45223810-6 konstrukcje

28822000-0 ogrodzenia

28122310-6 bramy  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1) dokumentacja techniczna

2) dokumentacja fotograficzna

3) przedmiar robót

4) specyfikacja techniczna  

II.2) Wykonanie zadania powinno odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz specyfikacji technicznej.

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 15.11.2007 r.

II.6) Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 3% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę w następujących formach:

  1. w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, nr konta PKO BP SA Stargard Szcz.44 1020 4867 0000 1302 0007 9913

  2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych

  3. w gwarancjach ubezpieczeniowych

  4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie o którym mowa w pkt. 2 do 4 należy przekazać na stanowisko ds. księgowości budżetowej przed podpisaniem umowy.  

II.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.8) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: tak

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 50% wartości umowy.  

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

II.1.) Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500 zł.

2. Wykonawca wnosi wadium :

- w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, nr konta PKO BP SA Stargard Szcz.

441020 4867 0000 1302 0007 9913;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym , że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -ksero potwierdzone, załączone do oferty, przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

 II.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

II.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ.
1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, załącznik nr 1 do SIWZ

 2. oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 Ustawy oraz, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, załącznik nr 2;

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 5. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 100 000 zł. każda z podaniem ich daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje), załącznik nr 3.

 6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, załącznik nr 5.

 7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, załącznik nr 4.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2,3 składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

 1. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena ofertowa brutto 100%

IV.3) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. 3/4 sekretariat

Termin: do dnia 24.08.2007 r. godz. 10.00

IV.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 24.08.2007 r. godz. 10.05 miejsce: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

IV.6) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.7). Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

IV.8) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.9) Czy zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: nie. 

 

BURMISTRZ DOBRZAN

Witold Kasprzak-Dżyberti 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie wykonanie ogrodzenia.doc (DOC, 55.50Kb) 2007-08-01 13:32:37 578

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapy.zip (ZIP, 680.94Kb) 2007-08-03 15:01:29 30
projekt.zip (ZIP, 110.65Kb) 2007-08-03 15:01:37 43
przedmiar robot.zip (ZIP, 607.13Kb) 2007-08-03 15:01:57 36
specyfikacja -ogrodzenie cmentarza.doc (DOC, 229.00Kb) 2007-08-03 15:00:19 59
specyfikacja techniczna.zip (ZIP, 3.03Mb) 2007-08-03 15:02:07 32

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie postep-cmentarz ogrodzenie.doc (DOC, 24.00Kb) 2007-09-05 10:10:06 605

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ilona Nędza

Data wytworzenia:
01 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Ilona Nędza

Data publikacji:
01 sie 2007, godz. 13:32

Osoba aktualizująca informacje

Ilona Nędza

Data aktualizacji:
01 sie 2007, godz. 13:32