59 Wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzanach | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzanach


ZP 341/ 24/2007 Dobrzany, dn. 07.12.2007 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzanach.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: promocja@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Jan Prościak, Agnieszka Kopka

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

I.3) Rodzaj: usługa

I.4) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. 5/6.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno - projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Dobrzanach.

 2. Wykonanie kompleksowego projektu wielowariantowej koncepcji zawierającej analizy techniczne i ekonomiczne proponowanych wariantów, dla wybranego (zatwierdzonego przez Zamawiającego) wariantu, obejmujące:

  • Propozycję przebudowy przepompowni głównej polegającej na zmniejszeniu pojemności zbiornika czerpalnego przez wykonanie nowego zbiornika wewnątrz lub na zewnątrz istniejącej pompowni. Sposób wykorzystania istniejącego zbiornika (np. jako retencja ścieka w czasie opadów deszczu) powinien być poddany analizie. Wydajność pomp musi wynikać z bilansu ścieka oraz przyjętej technologii oczyszczania.

  • Propozycję przebudowy ciągu oczyszczania ścieków uwzględniającą aktualny stan prawny, to znaczy: co najmniej jeden wariant gwarantujący uzyskanie wymienionych wyżej wart (z odpływem istniejącym do jeziora) oraz co najmniej jeden wariant bez utrzymania wysokiej redukcji azotu i fosforu (z odpływem do Pęzinki poniżej jeziora). W każdym przypadku należy rozważyć wykorzystanie istniejącego ciągu oczyszczania.

W lipcu 1999 r. przy Qśr = 310 m3/d oczyszczalnia osiągnęła w odpływie:

BZT5 6,0 mg O2/l

ChZT 36,0 mg O2/l

zawiesina ogólna 6,0 mg/l

azot ogólny 1,8 mg N/l

fosfor ogólny 3,2 mg/l

 

Decyzja o kierunku odpływu ścieków zostanie podjęta na podstawie koncepcji.

 • Propozycja przebudowy i rozbudowy ciągu likwidacji osadu polegającej na zastosowaniu skutecznej (np. mechanicznej) metody odwadniania osadu. Wyklucza się suszenie osadu na poletkach ociekowych. Finalnym produktem powinien być osad (lub kompost) spełniający warunki rolniczego wykorzystania. Propozycja musi uwzględniać stan istniejący (komora fermentacyjna uzupełniona całkowicie osadem)

 • Propozycja trasy rurociągu odpływowego (w przypadku rozważania takiej propozycji)

 • Wykonawca może przedstawić własne w ramach zawartej umowy (bez zmiany wynagrodzenia).

 

Rozbudowa powinna zakładać następujące prace projektowe:

 1. Dla przepompowni głównej:

  1. koncepcję wielowariantową, obejmującą co najmniej:

- budowę nowej pompowni z wykorzystaniem istniejącego zbiornika na retencję dla spływu deszczowego.

- wydzielenie w istniejącym zbiorniku komory czerpnej pomp, z wykorzystaniem

pozostałej części na retencję

- projekt budowlany wspólny z projektem oczyszczalni w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

 1. Projekt wykonawczy

- dla oczyszczalni ścieków:

  1. koncepcję wielowariantową, obejmującą co najmniej:

- przebudowę ciągu istniejącego, polegającą na uproszczeniu technologii,

eliminacji obiektów zbędnych rozbudowie członu chemicznego

- zastosowaniu technologii dwustopniowego osadu czynnego

- zastosowaniu technologii SBR

- przebudowę ciągu likwidacji osadu przewidującą zastosowanie zagęszczenia grawitacyjnego, odwodnienia mechanicznego osadu przefermentowanego i kompostowania.  

Koncepcja powinna uwzględniać:

a) analizę celowości odprowadzenia ścieków oczyszczonych do Pęzinki poniżej jeziora Szadzko

  1. likwidację zmagazynowanego osadu nadmiernego w całej oczyszczalni

  2. analizę ekonomiczną proponowanych rozwiązań  

 1. Kompletne wykonanie projektów budowlanych we wszystkich branżach poprzedzone winno być uzgodnieniem przez Zamawiającego wszystkich materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, wizualnych i kosztowych.

 2. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133),

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

 

 1. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje między innymi:

1) W razie stwierdzenia braków w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji:

 • wykonanie inwentaryzacji w stopniu umożliwiającym wykonanie zamówienia,

 • wykonanie niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych, koniecznych do określenia zakresu rozbudowy oczyszczalni ścieków i innych,

 1. Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji oraz wypisów z rejestru gruntów dla terenu objętego opracowaniem,

 2. Przygotowanie dokumentów (w szczególności terenowo-prawnych) do uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

 1. Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 2. Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, uwzględniające przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) - w ilości 6 egzemplarzy dla każdego obiektu,

 3. Sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami) - w ilości 6 egzemplarzy,

 4. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 6 egzemplarzy,

8) Przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania
z podaniem CPV wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót
lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w paragrafach od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości po 6 egzemplarzy dla każdego obiektu,

9) Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389) - w ilości po 2 egzemplarzy dla każdego obiektu,

10) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126) - w ilości 1 egzemplarz dla każdego obiektu.

11) Opracowania konieczne do uzyskania wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień
i pozwoleń poprzedzających wniosek o pozwolenie na budowę m.in.: decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja środowiskowych uwarunkowań zgody na
realizację przedsięwzięcia, operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne wynikające
z ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zmianami) itd.,

12) Uzyskanie prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę w/w inwestycji.
Sposób rozwiązania dla poszczególnych koncepcji należy uzgodnić przed wykonaniem projektu z zamawiającym.

13) Dokumentacja musi zawierać komplet uzgodnień, opinii, stanowisk pozytywnych uprawnionych instytucji, a także niezbędne analizy i opracowania. W przypadku złożenia przez organ wydający decyzje pozwolenia na budowę dodatkowych wymagań Wykonawca zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia sporządzić odpowiednie opracowania lub uzyskać stosowne opinie.

14) Cena oferty obejmuje wszelkie należności z tytułu przejętych przez zamawiającego praw autorskich.

15) Cena oferty obejmuje wszelkie należności z tytułu nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowiązany będzie do nanoszenia zmian w dokumentacji wynikających z warunków napotkanych w trakcie realizacji etapów.

16) Okres gwarancji za wykonane zamówienie jest zgodny z okresem rękojmi i wynosi 36 miesięcy od zakończenia realizacji umowy tj. od 30.04.2008 r. do 30.04.2011 r.

17) W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowiązany będzie do współpracy przy składaniu przez zamawiającego wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Projekt musi być zgodny z warunkami instytucji gospodarującymi środkami pomocowymi (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa itp.)

 

6. Dodatkowe warunki - do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. Przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych i projektowych oraz wykonaniem ekspertyz - szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego oraz dokładne oględziny obiektów,

 2. Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

 3. Uzyskanie analiz laboratoryjnych ścieków i wód odbiornika,

 4. Uzyskanie, przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia przez Zamawiającego materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych.

Zamawiający zobowiązuje się, że w ciągu 2 tygodni od daty złożenia ww. materiałów zaakceptuje te materiały lub sporządzi pisemną opinię, w której przedstawi swoje stanowisko,

 1. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów,

 2. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

 3. Wykonawca wykona wyżej wymienione opracowania w wersji papierowej w ilościach podanych powyżej oraz w wersji elektronicznej po 2 szt. Formatami wersji elektronicznej są: dla map - jpg , tif, pdf, a dla dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych - pdf, doc, Microsoft Office Word.

Do kompensacji, czyli zmniejszenia objętości dokumentów o dużych rozmiarach Wykonawca zastosuje jeden z następujących formatów: ZIP, RAR.

 

II.2) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:

 

74232000-4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.04.2008 r.

II.6) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę w następujących formach:

  • w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, nr konta PKO BP SA Stargard Szcz.44 1020 4867 0000 1302 0007 9913

  • w poręczeniach lub gwarancjach bankowych

  • w gwarancjach ubezpieczeniowych

  • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 2 do 4 należy przekazać na stanowisko ds. księgowości budżetowej przed podpisaniem umowy.

II.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.8) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: tak

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 20% wartości umowy.

 

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.) Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000 zł.(słownie: jeden tysiąc złotych)

2. Wykonawca wnosi wadium :

- w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, nr konta PKO BP SA Stargard Szcz.

441020 4867 0000 1302 0007 9913;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym , że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -ksero potwierdzone, załączone do oferty, przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

 

III.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

III.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 -3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 w/w ustawy.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 1. Oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 Ustawy oraz, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, (załącznik nr 4);

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, stwierdzających, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; (zał. nr 2 do SIWZ);

 5. Kserokopie zaświadczeń z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzające przynależność w/w osób do Izby na dzień składania ofert;

 6. Dowód wniesienia wadium;

 7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie (np. referencje) (zał nr 6 do SIWZ);

 8. Wykaz podwykonawców - załącznik wymagany tylko w przypadku zlecania części prac, (zał nr 7);

 

Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia zgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ);

 2. Umowę regulującą współpracę jeżeli kilka podmiotów występuje wspólnie. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wspólników działających w spółce. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot, wraz z umową regulującą współpracę podmiotów. Umowa konsorcjum musi zawierać określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz oferowanej gwarancji i rękojmi, oznaczenie podmiotów tworzących konsorcjum z określeniem roli, jaką podmiot spełnia w konsorcjum, zasady reprezentacji, zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (Art. 369 KC) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. W przypadku pełnomocnictwa stosowny dokument w oryginale lub potwierdzonej notarialnie kopii należy złożyć w ofercie.

 3. Kalkulację ceny oferty (zał. Nr 3 do SIWZ);

 4. Oświadczenie o informacjach zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - załącznik wymagany tylko w przypadku zastrzeżenia części informacji, (zał. Nr 5 do SIWZ);

 5. Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy stanowiący zał. Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena ofertowa brutto 100%

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. 3/4 sekretariat

Termin: do dnia 20.12.2007 r. godz. 10.00

IV.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 20.12.2007 r. godz. 10.10 miejsce: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

IV.5) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.6). Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

IV.7) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.8) Dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

3

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie na wykonanie dokumentacji oczyszczalni sciekow.doc (DOC, 94.00Kb) 2007-12-07 15:05:14 570

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
dobrzany1.pdf (PDF, 327.60Kb) 2007-12-07 13:46:25 45
dobrzany2.pdf (PDF, 518.58Kb) 2007-12-07 13:46:39 60
dobrzany3.pdf (PDF, 1.10Mb) 2007-12-07 13:47:11 60
dobrzany4.pdf (PDF, 389.09Kb) 2007-12-07 13:47:27 46
bobrzany5.pdf (PDF, 597.39Kb) 2007-12-07 13:46:12 52
SIWZ oczyszczalnia w dobrzanach.doc (DOC, 371.50Kb) 2007-12-07 15:05:14 36

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie oczyszczalnia.doc (DOC, 22.50Kb) 2007-12-21 12:46:51 572

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ilona Nędza

Data wytworzenia:
07 gru 2007

Osoba dodająca informacje

Ilona Nędza

Data publikacji:
07 gru 2007, godz. 15:05

Osoba aktualizująca informacje

Ilona Nędza

Data aktualizacji:
07 gru 2007, godz. 15:05