59 Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej miejscowości Biała i Kozy w aglomeracji Dobrzany | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej miejscowości Biała i Kozy w aglomeracji Dobrzany


ZP 341/ 23/2007 Dobrzany, dn. 19.10.2007 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej miejscowości Biała i Kozy w aglomeracji Dobrzany”. Nr sprawy: ZP/341/23/2007

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: promocja@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Jan Prościak, Agnieszka Kopka

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

I.3) Rodzaj: usługa

I.4) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. 5/6.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej wsi Biała, Kozy, wchodzących w skład aglomeracji Dobrzany.

 2. Wykonanie zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem podkładów sytuacyjno - wysokościowych, w oparciu o Studium Uwarunkowań dla Gminy Dobrzany, propozycji planu aglomeracji oraz koncepcję Wykonawcy. Dokumentacja obejmuje wsie:

a) BIAŁA

b) KOZY

 1. Dokumentacja musi uwzględniać włączenie wsi do Oczyszczalni Ścieków w Dobrzanach

a) w przypadku terenów zamieszkałych należy w projekcie przewidzieć włączenie ich do kanalizacji.

b) sposób rozwiązania gospodarki ściekowej dla poszczególnych zabudowań należy przed wykonaniem projektu bezwzględnie uzgodnić z zamawiającym.

 

 1. Dokumentacja wykonana w 6 egzemplarzach i musi obejmować:

 1. podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 wykonane w 1 egzemplarzu na folii pozostałe egzemplarze na papierze.

 2. niezbędne techniczne badania podłoża gruntowego.

 3. projekty techniczne wielobranżowe, instalacyjne, elektryczne, drogowe, teletechniczne, transmisji danych i obsługi przepompowni z zagospodarowania terenu oraz wszelkie pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji.

 4. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

 5. branżowe przedmiary robót obejmujące wszystkie elementy i prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji (przedmiary zostaną udostępnione w celu dokonania wyceny robót na etapie postępowania na wykonawstwo robót).

 6. kosztorys inwestorski wykonany w 3 egzemplarzach

 7. spięte w plik zgody właścicieli na wykonanie na ich nieruchomości przykanalika, kolektora głównego, kolektora tłocznego, przepompowni lub innych elementów inwestycji. Zgodę każdego z właścicieli działek Wykonawca przedstawi w formie dokumentu, który musi zawierać rysunek danego odcinka sieci (np. fragment ulicy) oraz podpisy właścicieli , wyrażających zgodę na takie właśnie zaprojektowanie sieci. Każdemu z właścicieli działek Wykonawca przekaże kopię rysunku. Zgody należy załączyć w dokumentacji w formie oryginału i 5 kopii do każdego egzemplarza dokumentacji. W przypadku stwierdzenia braków zgód Wykonawca zobowiązany będzie do ich uzupełnienia na każdym etapie realizacji.

 8. uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego na etapie przystąpienia do projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę.

 9. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, z uwagi na położenie planowanej inwestycji w Otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego i Obszarze Natura 2000 - Ostoja Ińska.

 10. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dane do analizy ekonomicznej, zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

 11. wymagane przepisami operaty wodno-prawne.

  1. Dokumentacja stanowić będzie przedmiot zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja musi uwzględniać nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień. Przedmiot zamówienia musi zostać opisany za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z art. 30 ustawy Pzp. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" lub inne równoznaczne wyrazy.

  2. Zgodnie z wymogami Zakładu Energetycznego ENEA SA Oddział w Goleniowie, wykona projekt przyłącza na podstawie umowy przyłączeniowej. Kosztu wykonania projektu przyłącza nie należy ujmować w cenie oferty. Wykonawca wykona projekt instalacji wewnątrz przepompowni oraz przyłączy według warunków wydanych przez Zakład. Zobowiązany będzie także przedłożyć Zakładowi Energetycznemu informacje niezbędne do zaprojektowania przyłącza. Dokumentacja będzie musiała być uzgodniona w organach, które zostaną wskazane w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  3. Dokumentację należy zrealizować jednorazowo do dnia 31.10.2008 r.

  4. Dokumentację należy wykonać zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego, rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, rozporządzenia w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. W przypadku zmiany przepisów przed terminem złożenia danego etapu, Wykonawca zobowiązany będzie dokonać aktualizacji opracowania do aktualnych przepisów.

  5. Dokumentacja musi zawierać komplet uzgodnień, opinii, stanowisk pozytywnych uprawnionych instytucji, a także niezbędne analizy i opracowania. W przypadku złożenia przez organ wydający decyzje pozwolenia na budowę dodatkowych wymagań Wykonawca zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia sporządzić odpowiednie opracowania lub uzyskać stosowne opinie.

  6. W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Projekt musi być zgodny z warunkami instytucji gospodarującymi środkami pomocowymi

(Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Infrastruktury itp. )

  1. Cena oferty obejmuje wszelkie należności z tytułu przejętych przez zamawiającego praw autorskich.

  2. Cena oferty obejmuje wszelkie należności z tytułu nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowiązany będzie do nanoszenia zmian w dokumentacji wynikających z warunków napotkanych w trakcie realizacji etapów.

  3. Okres gwarancji za wykonane zamówienie jest zgodny z okresem rękojmi i wynosi 36 miesięcy od zakończenia realizacji umowy tj. od 31.10.2008 r. do 31.10.2011 r.

  4. W dokumentacji należy zwrócić uwagę na racjonalne rozwiązanie funkcjonalne i materiałowe, które skutkowałoby najniższą ceną inwestycji

 1. objęcie inwestycją jak największej liczby posesji;

 2. racjonalne określenie zakresu mapy sytuacyjno-wysokościowej w szczególności dla kolektora tłocznego;

 3. umożliwienie włączenia do sieci posesji w budowie oraz zabudowań których projekty naniesione zostały na podkłady w ZUD;

 4. racjonalne określenie liczby przepompowni zgodnie z wymogami technicznymi;

 5. w związku z opłatami związanymi z umieszczeniem infrastruktury w pasie drogowym należy w miarę możliwości prowadzić kolektory poza pasem drogowym;

 6. Wykonawca dokumentacji nie może składać mieszkańcom deklaracji wypłat jakichkolwiek odszkodowań;

  1. Wynagrodzenie Wykonawcy regulowane będzie fakturami częściowymi w następujący sposób:

- 80% - po przekazaniu dokumentacji,

- 20% - po uzyskaniu decyzji Pozwolenia na budowę

Oferent zobowiązany jest do wykonania zamówienia w sposób gwarantujący uzyskanie decyzji Pozwolenia na budowę.

  1. Należy przewidzieć w realizacji dokumentacji terminy konieczne na przeprowadzenie

niezbędnych formalności przez organy wydające decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzję pozwolenia na budowę.

17. Po uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu rozwiązania gospodarki ściekowej Wykonawca przedłoży wykaz działek będący załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pierwszej miejscowości. W kolejnych etapach Wykonawca będzie przedkładać analogicznie wykazy działek. Także do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wykaz działek przedkładać będzie Wykonawca.

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.10.2008 r.

II.6) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

II.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.8) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: tak

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 20% wartości umowy.

 

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

II.1.) Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł.

2. Wykonawca wnosi wadium :

- w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, nr konta PKO BP SA Stargard Szcz.

441020 4867 0000 1302 0007 9913;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym , że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -ksero potwierdzone, załączone do oferty, przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

 

II.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

II.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ.

1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 

 1. Oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 Ustawy oraz, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, (załącznik nr 4);

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, stwierdzających, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; (zał nr.2 do SIWZ);

 5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dotyczące wszystkich osób uprawomocnionych do reprezentowania podmiotu gospodarczego, nie dotyczy pełnomocników ustanowionych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych; złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 6. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - załącznik wymagany w przypadku podmiotów zbiorowych; złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 7. Dowód wniesienia wadium;

 8. Wykaz wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością, stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 80 000 zł. brutto, z podaniem jej daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały ona wykonana należycie (np. referencje) (zał nr 6 do SIWZ);

 9. Wykaz podwykonawców wraz z projektem umowy z podwykonawcą lub oświadczeniem podwykonawcy o realizacji zamówienia, - załącznik wymagany tylko w przypadku zlecania części prac, (zał nr 7);

 

2.Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia zgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr. 1 do SIWZ);

 2. Umowę regulującą współpracę jeżeli kilka podmiotów występuje wspólnie. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wspólników działających w spółce. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot, wraz z umową regulującą współpracę podmiotów. Umowa konsorcjum musi zawierać określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz oferowanej gwarancji i rękojmi, oznaczenie podmiotów tworzących konsorcjum z określeniem roli, jaką podmiot spełnia w konsorcjum, zasady reprezentacji, zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (Art. 369 KC) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. W przypadku pełnomocnictwa stosowny dokument w oryginale lub potwierdzonej notarialnie kopii należy złożyć w ofercie.

 3. Kalkulację ceny oferty (zał. Nr 3 do SIWZ);

 4. Oświadczenie o informacjach zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - załącznik wymagany tylko w przypadku zastrzeżenia części informacji, (zał. Nr 5 do SIWZ);

 5. Wstępną koncepcję wraz z krótkim opisem mówiącym o proponowanej technologii, przewidywanej długości kolektorów sanitarnych i liczbie przepompowni. (Załącznik nr 8 do SIWZ) Do wykonaniu tej koncepcji można wykorzystać mapkę będącą załącznikiem Nr 10 do SIWZ.

 6. Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy stanowiący zał. Nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena ofertowa brutto 100%

 

IV.3) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. 3/4 sekretariat

Termin: do dnia 23.11.2007 r. godz. 10.00

IV.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 23.11.2007 r. godz. 10.10 miejsce: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

IV.6) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.7). Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

IV.8) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.9) Czy zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: nie. 

 

BURMISTRZ DOBRZAN

Witold Kasprzak-Dżyberti 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie dokumentacja na kanalizacje Biala Kozy.doc (DOC, 86.00Kb) 2007-10-19 09:01:37 607

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1a.jpg (JPG, 7.56Mb) 2007-10-19 16:29:30 42
projektowana kanalizacja Kozy-Biala-Dobrzany.jpg (JPG, 101.38Kb) 2007-10-19 16:12:40 42
siwz-projektowanie kanalizacji -biala kozy.doc (DOC, 268.50Kb) 2007-10-19 09:01:37 56

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
modyfikacja SIWZ nr 2 kanalizacja biala kozy.doc (DOC, 71.50Kb) 2007-11-09 11:32:48 728
Zalacznik nr 8 do SIWZ.doc (DOC, 42.00Kb) 2007-10-25 13:37:43 589
modyfikacja SIWZ kanalizacja biala kozy.doc (DOC, 29.00Kb) 2007-10-25 13:37:12 582

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o wyborze oferty kanalizacja Biala Kozy.doc (DOC, 33.50Kb) 2007-12-14 10:33:06 885

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ilona Nędza

Data wytworzenia:
19 paź 2007

Osoba dodająca informacje

Ilona Nędza

Data publikacji:
19 paź 2007, godz. 09:01

Osoba aktualizująca informacje

Ilona Nędza

Data aktualizacji:
19 paź 2007, godz. 09:01