59 Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany. | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany.

Dobrzany: Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany.
Numer ogłoszenia: 78221 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzany , Ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 562 02 01, faks 91 561 02 04.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobrzany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany wg dokumentacji projektowo- kosztorysowej stanowiącej załącznik do siwz. 2) W skład dokumentacji projektowo- kosztorysowej * wchodzą: a) Opis techniczny, b) Przedmiar robót, c) Plan zagospodarowania terenu- rysunek, d) Profil podłużny-rysunek, e) Szczegóły konstrukcyjne- rysunek, f) Przekroje poprzeczne- rysunek, g) Przekroje poprzeczne do przedmiarów- rysunek 5.1,5.2, 5.3, h) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, i) Tabela nr 1- Parametry łuków poziomych, j) Tabela nr 2- przeliczenie rzędnych nawierzchni jezdni po projektowanej osi, k) Tabela nr 3- Wyrównanie masą AC11W 50/70, l) Tabela 4- Podbudowa z KŁSM gr. 20,0 cm, m) Założenia do planu BIOZ.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 30 % wartości zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.00.00-5, 45.11.10.00-8, 45.11.30.00-2, 45.11.25.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.33.20-8, 45.23.33.30-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.00-1, 45.11.20.00-5, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonywaniu co najmniej 2 robót budowlanych, budowy lub przebudowy nawierzchni drogowej o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, w trakcie których wykonywał roboty o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda. (wypełnić wg. załącznika nr 3).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą z 12 miesięcznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności: drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego (wypełnić wg załącznika nr 4). 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wyniosło minimum 5 osób.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca załączy do oferty kopie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za wynikłe na tle prowadzenia działalności szkody na kwotę minimum 100 000 zł. Wykonawca musi załączyć do oferty poświadczenie zapłaty składki, chyba że fakt opłacenia składki polisy wynika z przedłożonego dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik nr 1 a do siwz nr ZP.271.10.2016 (Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych)- jest to dokument istotny dla Zamawiającego jako element dokumentacji rozliczeniowej związany z dofinansowaniem z programu -Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 94

2 - Deklarowany Okres Gwarancji na wykonane roboty. - 6

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (pokój nr 5/6).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego, adres: ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Numer ogłoszenia: 78975 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78221 - 2016 data 09.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobrzany, Ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 562 02 01, fax. 91 561 02 04.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 24.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Miejskiego Gminy Dobrzany, adres: ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany..

W ogłoszeniu powinno być: 24.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzany, adres: ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3.1).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert..

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany w przypadku zmiany stawki podatku VAT; 2. zmiana dotycząca przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. 3. Termin wykonania zamówienia, może ulec zmianie w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź; 2) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w terminie określonym w umowie. 3) nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 4) wstrzymania przez organy nadzoru budowlanego wykonanie robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 5) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne lub elementy instalacji podziemnej, 6) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Numer ogłoszenia: 146838 - 2016; data zamieszczenia: 16.09.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 147929 - 2016 data 21.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobrzany, Ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 562 02 01, fax. 91 561 02 04.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.
  • W ogłoszeniu jest: 150 889,43.
  • W ogłoszeniu powinno być: 196 155,47.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
  • W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty:127 238,52 Oferta z najniższą ceną:127 238,52 Oferta z najwyższą ceną: 161 193,57.
  • W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty:156 503,39 Oferta z najniższą ceną:156 503,39 Oferta z najwyższą ceną: 198 268,10.

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Krzemień. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (DOC, 61.50Kb) 2016-06-09 15:38:36 426

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Siwz.zip (ZIP, 3.57Mb) 2016-06-09 15:38:36 215

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na stronę.doc (DOC, 35.50Kb) 2016-07-06 12:24:08 429

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o udzielenia zamówienia.doc (DOC, 30.50Kb) 2016-07-21 11:41:22 371

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Chełmiński

Data wytworzenia:
09 cze 2016

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Chełmiński

Data publikacji:
09 cze 2016, godz. 15:38

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Chełmiński

Data aktualizacji:
09 cze 2016, godz. 15:38