59 Przebudowa dróg w miejscowości Biała w Gminie Dobrzany. | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa dróg w miejscowości Biała w Gminie Dobrzany.

Dobrzany: Przebudowa dróg w miejscowości Biała w Gminie Dobrzany.
Numer ogłoszenia: 78397 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzany , Ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 562 02 01, faks 91 561 02 04.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobrzany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowości Biała w Gminie Dobrzany.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa dróg w miejscowości Biała w Gminie Dobrzany. wg dokumentacji projektowo- kosztorysowej stanowiącej załącznik do siwz. 2) W skład dokumentacji projektowo- kosztorysowej wchodzą: a) Opis techniczny. - Plan zagospodarowania terenu- rysunek - Profil podłużny odcinka A- rysunek - Profil podłużny odcinka B- rysunek - Profil podłużny odcinka C- rysunek - Profil podłużny odcinka D- rysunek - Przekroje poprzeczne odcinka A- rysunek - Przekroje poprzeczne odcinka B- rysunek - Przekroje poprzeczne odcinka C- rysunek - Przekroje poprzeczne odcinka D- rysunek - Szczegóły konstrukcyjne- rysunek - Parametry łuków poziomych - Przeliczenie rzędnych nawierzchni jezdni po projektowanej osi odcinek A- tabela - Przeliczenie rzędnych nawierzchni jezdni po projektowanej osi odcinek B- tabela - Przeliczenie rzędnych nawierzchni jezdni po projektowanej osi odcinek C- tabela - Przeliczenie rzędnych nawierzchni jezdni po projektowanej osi odcinek D- tabela - Wyrównanie z KŁSM do gr. 12,0 cm oraz poszerzenie podbudowy o gr. 20,0 cm odcinka A - Wyrównanie z KŁSM do gr. 12,0 cm oraz poszerzenie podbudowy ogr. 20,0 cm odcinka D b) Załączniki do przedmiaru robót c) Przedmiar robót. d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót e) Założenia do planu BIOZ.

 

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 30 % wartości zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.00.00-5, 45.11.10.00-8, 45.11.30.00-2, 45.11.25.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5, 45.11.20.00-5, 45.23.32.90-8, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonywaniu co najmniej 2 robót budowlanych, budowy lub przebudowy nawierzchni drogowej o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, w trakcie których wykonywał roboty o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda. (wypełnić wg. załącznika nr 3).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą z 12 miesięcznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności: drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego (wypełnić wg załącznika nr 4). 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wyniosło minimum 7 osób.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca załączy do oferty kopie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za wynikłe na tle prowadzenia działalności szkody na kwotę minimum 300 000 zł. Wykonawca musi załączyć do oferty poświadczenie zapłaty składki, chyba że fakt opłacenia składki polisy wynika z przedłożonego dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik nr 1 a do siwz nr ZP.271.11.2016 (Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych)- jest to dokument istotny dla Zamawiającego jako element dokumentacji rozliczeniowej związany z dofinansowaniem z programu -Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 94
 • 2 - Deklarowany Okres Gwarancji na wykonane roboty. - 6

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany w przypadku zmiany stawki podatku VAT; 2. zmiana dotycząca przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. 3. Termin wykonania zamówienia, może ulec zmianie w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź; 2) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w terminie określonym w umowie. 3) nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 4) wstrzymania przez organy nadzoru budowlanego wykonanie robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 5) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne lub elementy instalacji podziemnej, 6) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (pokój nr 5/6).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego, adres: ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Numer ogłoszenia: 78993 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78397 - 2016 data 09.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobrzany, Ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 562 02 01, fax. 91 561 02 04.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3.1).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer ogłoszenia: 146836 - 2016; data zamieszczenia: 16.09.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 147987 - 2016 data 21.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobrzany, Ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 562 02 01, fax. 91 561 02 04.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.
 • W ogłoszeniu jest: 713 747,15.
 • W ogłoszeniu powinno być: 924 699,86.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
 • W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty:499 729,00 Oferta z najniższą ceną: 499 729,00 Oferta z najwyższą ceną: 535 927,81.
 • W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty:614 666,99 Oferta z najniższą ceną:614 666,99 Oferta z najwyższą ceną: 659 191,21.

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Biała.Ogłoszenie o zamówieniu.doc (DOC, 65.50Kb) 2016-06-09 15:43:00 400

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1. Siwz.zip (ZIP, 10.87Mb) 2016-06-09 15:43:00 172

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Pytania i odpowiedzi.doc (DOC, 39.50Kb) 2016-06-21 10:26:04 386

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na stronę.doc (DOC, 36.50Kb) 2016-07-06 12:23:46 384

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (DOC, 31.50Kb) 2016-07-21 11:41:51 381

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Chełmiński

Data wytworzenia:
09 cze 2016

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Chełmiński

Data publikacji:
09 cze 2016, godz. 15:43

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Chełmiński

Data aktualizacji:
09 cze 2016, godz. 15:43