59 Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na remont i adaptację kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na remont i adaptację kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany


ZP 341/ 17 /2007 Dobrzany, dn. 11.05.2007 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na remont i adaptację kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany”.

Nr sprawy: ZP/341/17/2007

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: promocja@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Jan Prościak, Agnieszka Kopka

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.

I.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej na remont i adaptację kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - działka nr 94/9 i 94/10 (własność gminy) w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany. Obiekt nie jest obiektem chronionym.

Główne założenia do projektu :

- pomieszczenia kotłowni znajdują się poniżej poziomu zero;- wejście główne do budynku od strony działki nr 94/9 - przystosować;

- wejście boczne ze z zjazdem dla osób niepełnosprawnych, (wejście ewakuacyjne )

- obecne wejście główne, komin zlikwidować ,

- szatnia i WC oraz WC dla niepełnosprawnych, kuchnia, pokój seniora, pozostała część przeznaczona na salę zebrań i sale młodzieży;- zaplecze socjalne, czytelnię;

-ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym;- dach spadzisty, kryty dachówką- niewielki parking za budynkiem na dz .nr 94/9 oraz plac zabaw dla dzieci (ogrodzony) obok budynku na dz. nr 94/10.

- projekt sieci wodno - kanalizacyjnej oraz energetycznej (istnieje) - budynek winien mieć zachowane warunki izolacyjności i przenikania ciepła.

Wykonawca zobowiązany jest do:- wykonania projektów wraz z kosztorysem inwestorskim;- wykonania inwentaryzacji budynku;- przedstawić wizualizację proponowanych rozwiązań funkcjonalnych, wyglądu budynku

- wykonanie specyfikacji technicznej i programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanego na podstawie aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury; - uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub wymagań uprawnionych przedmiotów uzgadniających projekt;- uzyskanie pozwolenia na budowę.CPV - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

12 74.22.20.00-1 usługi projektowania

Szczegółowy zakres usług został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający posiada ogólną opracowaną koncepcję adaptacji do wykorzystania przy projekcie.Obiekt można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

II.2) Wykonanie zadania powinno odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz specyfikacji technicznej.

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 15.10.2007 r.

II.6) Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 4% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w następujących formach:1. w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, numer konta : PKO BP SA Stargard Szcz. 44 1020 4867 0000 1302 0007 99132. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Zabezpieczenie, o których mowa w pkt. 2 do 4 należy przekazać na stanowisko ds księgowości budżetowej przed podpisaniem umowy.

II.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.8) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: nie

 

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

II.1.) Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

II.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ, w tym m.in.:
1. Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności gospodarczej,
2. Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.,
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia zawodowe,
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału ZUS o

niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

5. Dokument stwierdzający wpis na listę Okręgowej Izby Architektów.

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena ofertowa brutto 100%

IV.3) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie zamawiającego Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. nr 3/4 sekretariat

Termin: do dnia 30.05.2007 r. godz. 10.00

IV.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 30.05.2007 r. godz. 10.05, miejsce: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

IV.6) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.7). Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

IV.8) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

 

 

 

Burmistrz Dobrzan

Witold Kasprzak-Dżyberti

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie-Szadzko.doc (DOC, 46.00Kb) 2007-05-11 14:46:03 594

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ-projekt swietlica Szadzko.doc (DOC, 157.00Kb) 2007-05-11 14:46:03 49

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o uniewaz post.doc (DOC, 21.50Kb) 2007-05-31 12:58:51 602

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
11 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
11 maj 2007, godz. 14:46

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
11 maj 2007, godz. 14:46