59 Modernizacja hali widowiskowo sportowej w Dobrzanach - II etap | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Modernizacja hali widowiskowo sportowej w Dobrzanach - II etap


ZP341/ 16 /2007 Dobrzany, dn. 09.05.2007 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację hali widowiskowo - sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach, przy ul. Mickiewicza 43 - II etap. Nr sprawy: ZP/341/16/2007

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: promocja@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Jan Prościak, Agnieszka Kopka

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro do kwot określonych w art. 11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

I.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej oraz siłowni z zapleczem w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach, przy ul. Mickiewicza 43 II etap.

 

CPV- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45 21 22 25-9 Hala sportowa

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.31.00.00-3 roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.30.00.00-0 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.10.00-0 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45.31.12.00-2 roboty w zakresie opraw elektrycznych

45.40.00.00-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.41.00.00-4 tynkowanie

45.42.00.00-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45.42.10.00-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.11-5 instalowanie metalowych framug

45.42.11.20-1 instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

45.42.11.22-5 instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych

45.43.00.00-0 pokrywanie podłóg i ścian

45.43.11.00-8 kładzenie terakoty

45 43 21 13 -9 kładzenie parkietu

45.43.20.00-4 kładzenie i wykładanie podłóg

45 44 00 00-3 roboty malarskie i szpachlowania

45.44.20.00-7 nakładanie powierzchni kryjących

45.44.21.00-8 roboty malarskie

45.45.00.00-6 roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

 

Szczegółowy zakres zawiera szczegóły zawarte w książce przedmiarów oraz specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.

II.2) Wykonanie zadania powinno odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz specyfikacji technicznej.

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 05.12.2007 r.

II.6) Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 3% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu: na konto zamawiającego numer konta 44 1020 4867 0000 1302 0007 9913 PKO BP Stargard Szcz.

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

II.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.8) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: nie

 

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

II.1.) Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 000 zł, (słownie: dwa tysiące złotych).

Wykonawca wnosi wadium :

- w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: 44 1020 4867 0000 1302 0007 9913

PKO BP Stargard Szcz.;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm. ), oryginał przekazać do pok.5/6, ksero należy załączyć do oferty przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

 

II.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

II.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: zgodnie ze SIWZ.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ, w tym m.in.:
1. Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
2. Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.,
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia zawodowe,
4. Zaświadczenie o niekaralności,
5. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału ZUS o

niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
6. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
7. Dowód wpłaty wadium.

 

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro do kwot określonych w art. 11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena ofertowa brutto 100%

IV.3) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie zamawiającego Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. nr 3/4 sekretariat

Termin: do dnia 14.06.2007 r. godz. 10.00

IV.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 14.06.2007 r. godz. 10.05, miejsce: siedziba zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

IV.6) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.7). Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu lub oferty: polski.

IV.8) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii europejskiej: nie.

IV.9) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

 

 

Burmistrz Dobrzan

Witold Kasprzak-Dżyberti

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie-modernizacja sali w szkole.doc (DOC, 48.50Kb) 2007-05-10 15:37:47 597

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
klasy zapl.pdf (PDF, 86.07Kb) 2007-05-11 12:18:43 61
okna hala.pdf (PDF, 171.67Kb) 2007-05-11 12:18:52 60
posadzka.pdf (PDF, 2.86Mb) 2007-05-11 12:19:04 67
siwz-sala-zalaczniki.zip (ZIP, 588.04Kb) 2007-05-10 15:39:32 56
specyfikacja moder hali widowiskowo-sportowej IIetap w ZSP.doc (DOC, 251.50Kb) 2007-05-10 15:37:47 69
Wentylacja.pdf (PDF, 231.71Kb) 2007-05-11 12:19:17 165

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty.doc (DOC, 22.00Kb) 2007-06-15 16:00:11 594

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
10 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
10 maj 2007, godz. 15:37

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
10 maj 2007, godz. 15:37