59 Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok produkcji 2008/2009 | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok produkcji 2008/2009


 

ZP 341/2/2009 Dobrzany, dn. 20.02.2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok produkcji 2008/2009”.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: sekretariat@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

Jan Prościak oraz Agnieszka Kopka - pod względem proceduralnym

Piotr Grąźlewski - pod względem merytorycznym

 

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz.1058 ) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

I.3) Rodzaj: dostawa

I.4) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. 5/6.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok produkcji 2008/2009 dla potrzeb Gminy Dobrzany.

 

1. Charakterystyka techniczna i wyposażenie:

 1. Koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

 2. Napęd na dwie osie z możliwością rozłączenia napędu na jedną oś.

 3. Skrzynia biegów z możliwością zmiany kierunku oraz biegu jedną manetką.

 4. Silnik czterocylindrowy o mocy minimum 90 KM, turbodoładowany.

 5. Układ hamulcowy wspomagany hydraulicznie, z możliwością hamowania lewą lub prawą stroną;

 6. Układ hydrauliczny otwarty, zasilany pompą dwusekcyjną.

 7. Błotniki kół przednich;

 8. Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji bezpieczeństwa w przypadku przewrócenia się maszyny i ochrony maszyny przed przedmiotami z obrotowym fotelem operatora, wyposażona w ogrzewanie, izolację dzwiękochłonną, drzwi po obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba, oświetlenie wnętrza;

 9. Możliwość włączenia blokady transportowej ramienia kopiącego z kabiny operatora;

 10. Koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej.

 11. Łyżka ładowarkowa dzielona, wielofunkcyjna - 6 w jednym: możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, wyrównywania, rozściełania

 12. Na łyżce muszą być zamontowane widły.

 13. Pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1,0 m3.

 14. Światła robocze oświetlające miejsce pracy;

 15. Możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparki;

 16. Podpory niezależne, wysuwne hydrauliczne.

 17. Głębokość kopania minimum 5 m;

 18. Łyżka koparki do skarpowania minimum 1500 mm

 19. Łyżka koparkowa wąska o szer. 300 mm

 20. Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydrauliczne

 21. Sterowanie układem ładowarkowym i koparkowym za pomocą dwóch dźwigni

 22. Pług czołowy;

 23. Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny.

 

2. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

 3. Oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w pkt 1. przedmiotu zamówienia;

 4. Termin płatności za dostawę 14 dni po protokolarnym odbiorze koparko-ładowarki oraz otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, nie przewiduje się zaliczek;

 5. Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparkoładowarki;

 6. Wykonawca musi dostarczyć aktualny certyfikat "CE" na oferowaną koparko-ładowarkę;

 7. Wykonawca musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki;

 8. Podjęcie naprawy koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie do 7 dni od daty jej rozpoczęcia; w okresie gwarancji w przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni Wykonawca dostarczy na czas naprawy maszynę zamienną przynajmniej o takich samych parametrach technicznych.

 9. Oferowana maszyna musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych w języku polskim

 10. Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy pracownika Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki.

 11. Gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 2 lata.

 12. Koparko-ładowarka musi posiadać homologację. Zamawiający otrzyma świadectwo homologacji wraz z maszyną.

 

II.2) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:

43261000-0 - koparki mechaniczne

43261000-1 - ładowarki mechaniczne

 

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) TERMIN WYKONANIA

Termin realizacji zamówienia do 14 dni od podpisania umowy

II.6) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w wysokości 2% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

  • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  • gwarancjach bankowych,

  • w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany poniżej:

PKO BP SA Stargard Szcz. 44 1020 4867 0000 1302 0007 9913

 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowny dokument w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica 1 - stanowisko ds. księgowości budżetowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

II.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.8) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: nie

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.) Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

III.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana z formułą „spełnia” „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt III.2.2)

III.2.2) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta - pod rygorem jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy z postępowania musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia poświadczone za zgodność z oryginałem, ich odpisy lub kserokopie:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, (załącznik nr 1 do SIWZ);

 2. Oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 Ustawy oraz, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, (załącznik nr 2do SIWZ);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 2 dostaw maszyn w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie np. referencje - dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w załączniku nr 3, (załącznik nr 3);

 5. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych położonych w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca.(załącznik nr 4);

 6. Zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy, (załącznik nr 5)

 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; na mocy art. 141 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania;

2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

w związku z powyższym do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania jak w ppkt 2 powyżej; wszelka korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do rąk ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt 9.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt 3

 

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena ofertowa brutto 95%

Serwis + gwarancja 5%

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. 3/4 sekretariat

Termin: do dnia 09.03.2009 r. godz. 10:00

IV.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 09.03.2009 r. godz. 10:10 miejsce: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

IV.5) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.6). Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

IV.7) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.8) Zamawiający nie przewiduje udziału podwykonawców.

 

BURMISTRZ DOBRZAN

 

Witold Kasprzak-Dżyberti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o zam. publ.-dostawa koparko-A adowarki.doc (DOC, 75.50Kb) 2009-02-20 12:58:06 608

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ koparko-A adowarka.doc (DOC, 215.50Kb) 2009-02-20 12:58:06 34

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjasnienia do SIWZ.pdf (PDF, 426.16Kb) 2009-03-03 08:50:01 627
wyjasnienia SIWZ.pdf (PDF, 412.02Kb) 2009-02-26 09:13:27 607
wyjasnienie SIWZ koparka.pdf (PDF, 434.55Kb) 2009-03-02 15:57:47 591
wyjasnienie tresci siwz.doc (DOC, 864.00Kb) 2009-02-24 12:05:37 581

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o uniewaznieniu postA powania.pdf (PDF, 434.62Kb) 2009-03-09 13:12:38 635

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kopka

Data wytworzenia:
20 lut 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kopka

Data publikacji:
20 lut 2009, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kopka

Data aktualizacji:
20 lut 2009, godz. 12:58