59 Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul.Świerczewskiego 49 | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul.Świerczewskiego 49

ZP 341/3/2009 Dobrzany, dn. 12.03.2009 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dobudowę garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 49

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: sekretariat@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

Jan Prościak oraz Agnieszka Kopka - pod względem proceduralnym

Piotr Grąźlewski - pod względem merytorycznym

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz.1058 ) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

I.3) Rodzaj: roboty budowlane

I.4) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. 5/6.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dobudowa garażu parterowego, przeznaczonego na samochód ciężarowy dla OSP Dobrzany. Garaż dobudowany zostanie do ściany szczytowej budynku remizy zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Biuro Projektów „Przestrzeń” - Stargard Szczeciński.

Charakterystyka zabudowy -kubatura obiektu 348,26 m3, powierzchnia zabudowy 68,03 m2, powierzchnia użytkowa 59,39 m2.

Projektowany budynek wykonany w konstrukcji murowanej:

 1. ławy fundamentowe - żelbetowe

 2. ściany części zagłębionej + 50cm n.p.t. - z bloczków betonowych gr. 25 cm,

 3. ściany części nadziemnej - pustak ceramiczny gr. 24 cm,

 4. ściany zewnętrzne - docieplone warstwą styropianu gr. 10 cm.

 5. nadproża okienne i drzwiowe - żelbetowe,

 6. konstrukcja dachu - jednospadowa, drewniana o układzie; krokwie 16x16cm wsparte na murłatach, do krokwi przybite łaty,

 7. pokrycie dachu - z blachy dachówkowej na łatach,

 8. stropodach -18cm wełna mineralna

 9. kanał naprawczy z separatorem

 10. elewacja - tynk cementowo-wapienny

 11. stolarka okienna - profile PVC, przejście do budynku remizy,

 12. brama garażowa - standardowa, z segmentów stalowych, podwójna blacha stalowa z wypełnieniem pianką poliuretanową gr. 40 mm, brama z przeszklonym segmentem, podwójna szyba akrylowa - projekt uzgodnić z Zamawiającym

2. Zakres zadania obejmuje również:

 1. wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (przyłącze: CO, kanalizacyjne, deszczówki, instalacje elektryczne i odgromową),

 2. pełną obsługę geodezyjną (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz naniesienie na mapy Państwowego Zasobu Geodezyjnego wykonanego zakresu robót i przekazanie odbitek zamawiającemu),

 3. wykonanie wszystkich wymaganych prawem i określonych w specyfikacji technicznej badań, prób i pomiarów (w tym również pomiary elektryczne )

 4. zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 5. wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania.

Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3. Wymagania dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotowe zadanie należy wykonać tak, aby spełniało swoją funkcję, zgodnie z SIWZ oraz wskazanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami.

 2. Wykonawca realizując zamówienie powinien zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pod względem BHP miejsca wykonywania robót i miejsc składowania materiałów

 3. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej 3 lata.

II.2) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:

45216121-8 roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

45262800-9 rozbudowa budynków

45422000-1 roboty ciesielskie

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421148-3 instalowanie bram

45320000-6 roboty izolacyjne

45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) TERMIN WYKONANIA

Termin realizacji zamówienia do 31.08.2009 r.

II.6) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w wysokości 2% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

  • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  • gwarancjach bankowych,

  • w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany poniżej:

PKO BP SA Stargard Szcz. 44 1020 4867 0000 1302 0007 9913

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowny dokument w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica 1 - stanowisko ds. księgowości budżetowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

II.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.8) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: tak

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.) Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł, (słownie: dwa tysiące pięćset złotych ).

17.2. Wykonawca wnosi wadium :

- w pieniądzu

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym , że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109, poz.1158 z późn. zm)- ksero potwierdzone, załączone do oferty, przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej:

PKO BP SA Stargard Szcz. 44 1020 4867 0000 1302 0007 9913

III.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

III.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana z formułą „spełnia” „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt III.2.2)

III.2.2) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta - pod rygorem jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy z postępowania musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia poświadczone za zgodność z oryginałem, ich odpisy lub kserokopie:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, (załącznik nr 1 do SIWZ);

 2. Oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 Ustawy oraz, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, (załącznik nr 2 do SIWZ);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia

 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, o wartości co najmniej 50 000,00 zł. brutto odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem ich daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje - dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w załączniku nr 4), (załącznik nr 4 do SIWZ);

 6. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności- kierownik budowy posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wpisany na Listę Członków Izby Inżynierów Budownictwa - 1 osoba, (załącznik nr 3 do SIWZ);

 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i uprawnień przez kierownika budowy oraz ważne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

 8. Jeżeli w wykazie, którym mowa w pkt 7 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 9. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (załącznik nr 5 do SIWZ);

 10. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 9 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca wskazał urządzenia, którymi będzie dysponował;

 11. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł, potwierdzający, że wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z nich) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokument taki winien być aktualny na dzień składania ofert.

 12. Zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy, (załącznik nr 6)

 13. Dowód wpłaty wadium.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; na mocy art. 141 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania;

2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

w związku z powyższym do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania jak w ppkt 2 powyżej; wszelka korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do rąk ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 4 i 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt 3

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena ofertowa brutto 100%

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. 3/4 sekretariat

Termin: do dnia 06.04.2009 r. godz. 10:00

IV.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 06.04.2009 r. godz. 10:10 miejsce: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

IV.5) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.6). Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

IV.7) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.8) Zamawiający nie przewiduje udziału podwykonawców.

 

BURMISTRZ DOBRZAN

 

Witold Kasprzak-Dżyberti

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o zam. publ.-dobudowa garaA u.doc (DOC, 82.50Kb) 2009-03-12 14:34:55 601

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przedmiar1.pdf (PDF, 5.20Mb) 2009-03-12 16:08:03 54
kosztorys 2.pdf (PDF, 14.46Mb) 2009-03-12 16:12:14 41
przedmiar str.14.pdf (PDF, 296.87Kb) 2009-04-01 09:22:38 18
garaA przedmiar robA t.pdf (PDF, 3.53Mb) 2009-03-12 14:47:43 68
GaraA r-Projekt zagospodarowania terenu.pdf (PDF, 394.65Kb) 2009-03-12 15:11:39 55
garaA specyf. techn..pdf (PDF, 3.28Mb) 2009-03-12 14:59:59 68
garaz.pdf (PDF, 12.50Mb) 2009-03-12 16:02:08 40
SIWZ - GaraA OS p.doc (DOC, 268.50Kb) 2009-03-12 14:34:55 58

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o uniewaA nieniu postA pow.-garaz.pdf (PDF, 442.88Kb) 2009-04-21 13:19:16 639

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kopka

Data wytworzenia:
12 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kopka

Data publikacji:
12 mar 2009, godz. 14:34

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kopka

Data aktualizacji:
12 mar 2009, godz. 14:34