59 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sierakowo, gmina Dobrzany | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sierakowo, gmina Dobrzany


 

ZP 341/5/2009 Dobrzany, dn. 02.04.2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sierakowo, gmina Dobrzany

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: sekretariat@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

Jan Prościak oraz Agnieszka Kopka

 

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz.1058 ) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

I.3) Rodzaj: roboty budowlane

I.4) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. 5/6.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierakowo, gmina Dobrzany.

2.Wodociąg obejmuje miedzy innymi:

 1. sieć wodociągową z ośr.zew. rur PE fi 90 ; L= 2298,50 mb.

 2. Sieć wodociągową z rur PE fi 63; L= 63mb

 3. przyłącza z rur PE fi 40 ; L = 256,50 mb.

 4. przyłącza z rur PE fi 32 ; L = 128,00 mb.

 5. hydranty nadziemne fi 80 ; 7,0 kpl.

 6. studnie wodomierzowe fi1000mm 14 szt.

 7. zbiornik wodociągowy o pojemności 25 m3z zamontowanym podwodnym agregatem pompowym

 8. przewierty poziome rurami fi 150-250 L= 77mb

 9. przejścia przez przeszkody terenowe,

 10. usuniecie i wykonanie wraz z zabezpieczeniem kolizji i skrzyżowań z sieciami energetycznymi, telefonicznym, urządzeniami melioracyjnymi, ciekami wodnymi, drogami i innymi przeszkodami terenowymi występującymi na trasie wodociągu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, obowiązującymi normami i przepisami wraz z ewentualnymi opłatami.

 11. Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlano-wykonawczy.

 

3.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Roboty należy wykonać siłami własnymi, zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania w trakcje realizacji zadania (z odpowiednim wyprzedzeniem) kolejności wykonania poszczególnych etapów inwestycji.

  4. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadamiania w właścicieli działek, posesji o rozpoczęciu robót z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

  5. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji.

 

II.2) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:

45232150-8 - roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232100-3 - roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) TERMIN WYKONANIA

Termin realizacji zamówienia do 15.10.2009 r.

II.6) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w wysokości 2% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

 • w pieniądzu,

 • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

 • w gwarancjach bankowych,

 • w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany poniżej:

PKO BP SA Stargard Szcz. 44 1020 4867 0000 1302 0007 9913

 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowny dokument w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica 1 - stanowisko ds. księgowości budżetowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

II.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.8) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: tak

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.) Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9850,00 zł, (słownie: dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych ).

2. Wykonawca wnosi wadium :

 • w pieniądzu

 • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym , że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym

 • w gwarancjach ubezpieczeniowych

 • w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)- ksero potwierdzone, załączone do oferty, przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej:

PKO BP SA Stargard Szcz. 44 1020 4867 0000 1302 0007 9913

III.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

III.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana z formułą spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt III.2.2)

III.2.2) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta - pod rygorem jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy z postępowania musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia poświadczone za zgodność z oryginałem, ich odpisy lub kserokopie:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, (załącznik nr 1 do SIWZ);

 2. Oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 Ustawy oraz, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, (załącznik nr 2 do SIWZ);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia

 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych związanych z budową wodociągów, o wartości co najmniej 60 000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem ich daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje - dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w załączniku nr 4), (załącznik nr 4 do SIWZ);

 6. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności- Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych. W/w osoba musi posiadać aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa , (załącznik nr 3 do SIWZ);

 7. Dla osoby pełniącej funkcję techniczną należy załączyć kopię wymaganych uprawnień budowlanych oraz dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

 8. Jeżeli w wykazie, którym mowa w pkt 6 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 9. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (załącznik nr 5 do SIWZ);

 10. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 9 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca wskazał urządzenia, którymi będzie dysponował;

 11. Dowód wpłaty wadium

 12. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

 13. Zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy, (załącznik nr 6)

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; na mocy art. 141 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania;

2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

w związku z powyższym do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania jak w ppkt 2 powyżej; wszelka korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do rąk ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 i 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt 3

 

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena - 90%

Gwarancja -10%

 

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. 3/4 sekretariat

Termin: do dnia 27.04.2009 r. godz. 10:00

IV.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 27.04.2009 r. godz. 10:10 miejsce: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

IV.5) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.6). Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

IV.7) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.8) Zamawiający nie przewiduje udziału podwykonawców.

 

BURMISTRZ DOBRZAN

 

Witold Kasprzak-Dżyberti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o zam.publicznym-wodociag.doc (DOC, 77.00Kb) 2009-04-02 14:49:42 609

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SKAN operat sierakowo 1.pdf (PDF, 3.98Mb) 2009-04-02 15:04:39 231
SKAN1781-Sierakowo.pdf (PDF, 2.02Mb) 2009-04-02 14:51:50 80
SKAN1782.pdf (PDF, 2.03Mb) 2009-04-02 14:53:27 59
SKAN1783.pdf (PDF, 4.03Mb) 2009-04-02 14:59:09 59
SKAN1784.pdf (PDF, 2.61Mb) 2009-04-02 15:01:02 59
przedmiar wodociA g sierakowo.doc (DOC, 194.50Kb) 2009-04-02 14:50:18 106
siwz wodociag.doc (DOC, 232.00Kb) 2009-04-02 14:49:42 87
SKAN projekt sierakowo.pdf (PDF, 9.75Mb) 2009-04-02 16:37:19 59
specyfikacja tech..pdf (PDF, 12.53Mb) 2009-04-07 13:08:34 65
specyf. techn..pdf (PDF, 3.28Mb) 2009-04-02 16:24:52 73

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o zmianie treA ci ogA oszenia.pdf (PDF, 919.00Kb) 2009-04-17 14:40:06 631
wyjasnienia do SIWZ.pdf (PDF, 910.69Kb) 2009-04-16 14:32:17 611
zmiany do SIWZ.doc (DOC, 22.00Kb) 2009-04-07 13:41:06 595

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o wyborze oferty.pdf (PDF, 842.26Kb) 2009-05-15 14:49:42 636

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kopka

Data wytworzenia:
02 kwi 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kopka

Data publikacji:
02 kwi 2009, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kopka

Data aktualizacji:
02 kwi 2009, godz. 14:49