Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Statut Szkoły Podstawowej w Dobrzanach 2019-02-28 09:34:52
Zarządzenie Nr 46/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 28.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej mienie samorządowe Gminy Dobrzany 2018-11-30 11:16:04
Uchwała Nr XXXIV/324/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2017-12-12 09:59:06
Uchwała Nr XXXIV/323/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 listopaa 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-12-12 09:56:36
Uchwała nr XIII.60.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany 2014-03-31 23:19:52
Uchwała nr XI.52.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dobrzany na 2014 rok 2014-03-31 23:17:29
Uchwała Nr XXXV/358/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2014 roku.. 2014-03-31 23:11:17
Uchwała Nr XXXV/357/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2014-2026. 2014-03-31 23:08:55
Uchwała Nr XXXV/356/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie. 2014-03-31 23:06:15
Uchwała Nr XXXV/355/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długotermonowej. 2014-03-31 23:04:34
Uchwała Nr XXXV/354/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2014-03-31 23:03:11
Uchwała Nr XXXV/353/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIII/324/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok. 2014-03-31 23:01:28
Uchwała Nr XXXV/352/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok. 2014-03-31 22:59:01
Uchwała Nr XXXV/351/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie obciążenia nieruchomości. 2014-03-31 22:57:21
Uchwała Nr XXXV/350/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości. 2014-03-31 22:56:12
Uchwała Nr XXXV/349/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.. 2014-03-31 22:54:22
Uchwała Nr XXXV/348/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie utworzenia samodzielnej instytucji kultury pod nazwą \"Gminne Centrum Kultury w Dobrzanach\". 2014-03-31 22:14:18
Uchwała Nr XXXV/347/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie porozumienia międzygminnego na 2014 rok, pomiędzy Gminą Dobrzany a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.. 2014-03-31 22:06:45
Uchwała Nr XXXV/346/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-03-31 22:02:08
Uchwała Nr XXXIV/335/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie polegającej na wykonaniu remontu pomieszczenia budynku Posterunku Policji w Dobrzanach. 2014-02-11 22:47:28
Uchwała Nr XXXI/309/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dobrzany. 2013-11-14 22:56:11
Uchwała Nr XXXI/308/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego w drodze umowy darowizny 2013-11-14 22:53:25
Uchwała Nr XXXI/307/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-11-14 22:51:03
Uchwała Nr XXXI/306/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości 2013-11-14 22:49:21
Uchwała Nr XXXI/305/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 2013-11-14 22:47:36
Uchwała Nr XXXI/304/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-11-14 22:36:07
Uchwała Nr XXXI/303/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia \"Regulaminu Świetlicy Wiejskiej\" 2013-11-14 22:32:57
Uchwała Nr XXXI/302/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2013-11-14 22:31:21
Uchwała Nr XXXI/301/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2013-11-14 22:05:15
Uchwała Nr XXXI/300/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości 2013-11-14 22:02:42
Uchwała Nr XXXI/299/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013 - 2015 2013-11-14 21:59:32
Uchwała Nr XXXI/298/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku zmieniające uchwałę nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach 2013-11-14 21:55:48
Uchwała Nr XXXI/297/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok 2013-11-14 21:53:26
Uchwała Nr XXVII/258/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2013-05-24 11:40:21
Uchwała Nr XXVII/257/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-05-24 11:38:51
Uchwała Nr XXVII/256/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2013-05-24 11:37:26
Uchwała Nr XXVII/255/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013-2025 2013-05-24 11:35:02
Uchwała Nr XXVII/254/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę nr.XXVII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-05-24 11:30:53
Uchwała Nr XXVII/253/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok 2013-05-24 11:26:23
Uchwała nr XXVI/250/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wy 2013-04-22 14:51:42
Uchwała nr XXVI/249/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 2013-04-22 14:50:04
Uchwała nr XXVI/248/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 2013-04-22 14:48:17
Uchwała nr XXVI/247/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 2013-04-22 14:35:11
Uchwała nr XXVI/246/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego. 2013-04-22 14:27:48
Uchwała nr XXVI/245/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2013-04-22 14:26:37
Uchwała nr XXVI/244/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2013-04-22 14:25:20
Uchwała nr XXVI/243/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zwolnienia z wpłaty nadwyżki środków obrotowych. 2013-04-22 14:20:13
Uchwała nr XXVI/242/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-04-22 14:18:40
Uchwała nr XXVI/241/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-04-22 14:14:36
Uchwała XXV/240/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2013 roku. 2013-03-11 09:59:36
Uchwała XXV/239/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrzanach. 2013-03-11 09:58:13
Uchwała XXV/238/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których Gmina Dobrzany jest właścicielem lub zarządzającym oraz określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dobrzany. 2013-03-11 09:55:39
Uchwała XXV/237/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy Dobrzany. 2013-03-11 09:52:58
Uchwała XXV/236/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości Skarbu Państwa będącej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. 2013-03-11 09:48:31
Uchwała XXV/235/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2013-03-11 09:41:46
Uchwała Nr XXV/234/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu. 2013-03-11 09:38:58
Uchwała XXV/233/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013-2025. 2013-03-11 09:34:55
Uchwała Nr XXV/232/13 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-03-11 09:30:29
Uchwała Nr XXV/231/13 w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-03-11 09:28:30
Uchwała nr XXVII/97/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany. 2013-02-13 10:39:00
Uchwała Nr XXIV/230/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2013 r. 2013-01-28 12:20:31
Uchwała Nr XXIV/229/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2013 r. 2013-01-28 12:18:09
Uchwała Nr XXIV/228/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2013 r. 2013-01-28 12:16:53
Uchwała Nr XXIV/227/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2013 r. 2013-01-28 12:13:59
Uchwała Nr XXIV/226/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Socjalno-Bytowej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2013 r. 2013-01-28 12:09:55
Uchwała Nr XXIV/225/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany. 2013-01-28 12:07:43
Uchwała Nr XXIV/224/13 w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2013-01-28 12:00:15
Uchwała Nr XXIV/223/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie. 2013-01-28 11:42:14
Uchwała Nr XXIV/222/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2013-01-28 11:40:33
Uchwała Nr XXIV/221/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013 - 2025. 2013-01-28 11:36:14
Uchwała Nr XXIV/220/13 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-01-28 11:32:24
Uchwała Nr XXIV/219/13 w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-01-28 11:30:42
Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013 - 2025. 2013-01-16 09:20:44
Uchwała Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany. 2013-01-16 09:19:39
Uchwała nr V/14/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-01-16 08:46:04
Uchwała nr V/13/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany. 2013-01-16 08:44:06
Uchwała Nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach. 2012-12-24 10:39:01
Uchwała Nr XXIII/217/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Krzemieńskie Źródliska". 2012-12-24 10:38:12
Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013 - 2025. 2012-12-24 10:37:15
Uchwała Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany. 2012-12-24 10:35:49
Uchwała Nr XXIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-12-24 10:33:18
Uchwała Nr XXIII/213/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dobrzan. 2012-12-24 10:32:33
Uchwała Nr XXIII/212/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 2012-12-24 10:31:46
Uchwała Nr XXIII/211/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2012-12-24 10:30:39
Uchwała Nr XXIII/210/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-24 10:28:55
Uchwała Nr XXIII/209/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2012-12-24 10:27:58
Uchwała Nr XXIII/208/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty. 2012-12-24 10:26:44
Uchwała Nr XXIII/207/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany. 2012-12-24 10:25:27
Uchwała Nr XXIII/206/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 2012-12-24 10:22:41
Uchwała Nr XXIII/205/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie najmu mienia gminnego. 2012-12-24 10:20:59
Uchwała Nr XXIII/204/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie dzierżawy mienia gminnego. 2012-12-24 10:20:00
Uchwała Nr XXIII/203/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2012-12-24 10:19:12
Uchwała Nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie obciążenia nieruchomości. 2012-12-24 10:10:48
Uchwała Nr XXIII/201/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy Dobrzany. 2012-12-24 10:09:20
Uchwała Nr XXIII/200/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości będącej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. 2012-12-24 10:08:00
Uchwała Nr XXIII/199/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012 - 2025. 2012-12-24 10:07:18
Uchwała Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/112/11 Rady Miejskiej. 2012-12-24 10:06:05
Uchwała Nr XXIII/197/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2012 rok. 2012-12-24 10:05:20
UCHWAŁA NR XXII/196/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, flagi stolikowej i bannera Gminy Dobrzany oraz zasad i warunków ich używania. 2012-11-19 16:58:22
UCHWAŁA NR XXI/195/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANCH z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 2012-11-19 16:57:03
Uchwała nr XXI/194/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych. 2012-11-19 16:55:02
UCHWAŁA NR XXI/193/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego. 2012-11-19 16:53:33
UCHWAŁA NR XXI/192/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 2012-11-19 16:51:23
UCHWAŁA Nr XXI/191/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 2012-11-19 16:48:50
UCHWAŁA Nr XXI/190/12 RADY MIEJSKIEJ w DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego. 2012-11-19 16:46:16
UCHWAŁA Nr XXI/189/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany. 2012-11-19 16:43:57
UCHWAŁA Nr XXI/188/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012-2025. 2012-11-19 16:42:21
UCHWAŁA Nr XXI/186/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2012 rok 2012-11-19 16:37:07
Uchwała Nr XVIII/168/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie porozumienia międzygminnego, pomiędzy Gminą Dobrzany, a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 pażdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholimowi 2012-07-23 15:39:38
Uchwała Nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dobrzanach 2012-07-23 15:36:15
Uchwała Nr XVIII/166/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do usług odprowadzania ścieków dla miejscowości Odargowo i Szadzko 2012-07-23 15:34:35
Uchwała Nr XVII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-23 15:28:22
Uchwała Nr XVII/164/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie dzierżawy mienia gminnego 2012-07-23 15:26:52
Uchwała Nr XVII/163/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2012-07-23 15:25:28
Uchwała Nr XVII/162/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty 2012-07-23 15:24:09
Uchwała Nr XVII/161/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dobrzanach Nr XVI/153/12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2012-07-23 15:22:35
Uchwała Nr XVII/160/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w drodze umowy darowizny 2012-07-23 15:20:20
Uchwała Nr XVII/159/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 2012-07-23 15:14:28
Uchwała Nr XVII/158/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 2012-07-23 15:12:17
Uchwała Nr XVII/157/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012- 2025 2012-07-23 15:06:01
Uchwała Nr XVII/156/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2012 r. 2012-07-23 14:59:42
Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2011 rok 2012-07-11 17:40:19
Uchwała Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2012. 2012-07-11 17:33:10
Uchwała Nr VI/27/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego 2012-01-18 09:44:43
Uchwała Nr CCLXXIV/703/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorzadu terytorialnego 2012-01-18 09:42:24