Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursie w zakresie tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną


B u r m i s t r z D o b r z a n

z a p r a s z a do udziału w konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobrzany w roku 2007 w zakresie tworzenia gminnego systemu profilaktyki i

opieki nad dzieckiem i rodziną

  1. szczegółowy opis rodzaju zadania: :

    • wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach

    • wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych

    • poprawę jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i innymi problemami społecznymi

    • zapewnienie równego dostępu do socjalnej, oświatowej i kulturalnej infrastruktury Gminy

    • promowanie zdrowego stylu życia

    • integracja podmiotów stanowiących bezpośrednie otoczenie wychowawcze dziecka oraz prewencja, zmniejszanie czynników dezorganizujących środowisko wychowawcze dzieci i młodzieży

2) Kwota dotacji przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi

15.000 zł.

3) Termin realizacji zadania - od 01 lipca 2007 do 31 grudnia 2007 rok .

4) W 2006 roku nie realizowano tego typu zadań .

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. W konkursie uczestniczyć mogą :

a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy

społecznej,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w

Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i w

związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i

wyznania,jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności

w zakresie pomocy społecznej,

- zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”, które:

- przedstawią ofertę realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej przy

uwzględnieniu zasady pomocy, efektywności, uczciwej konkurencji i

jawności,

- dołączą odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru

dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej

przez niego działalności,

- przedstawią sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności

podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej

działalności - za okres tej działalności.

2. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia,

mają być zrealizowane w okresie do 31 grudnia 2007 2007 roku.

3.Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację

zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania

zawierający opis planowanego działania,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania ,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych

zapewniających realizację zadania ,

e) informację o wysokości środków finansowych własnych albo

pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w

zakresie, którego dotyczy zadanie,

4.Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wzorem określonym w

rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27

grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz.2207 ) w sprawie wzoru oferty

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie

zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w terminie 30 dni od dnia

opublikowania ogłoszenia.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach,

ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany lub przesłać pocztą na ten adres

( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) .

Oferty nie złożone we właściwym terminie, sporządzone wadliwie albo

niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji

pozostaną bez rozpatrzenia.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY

DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od ostatecznego terminu

ich składania.

3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie

zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia

rozstrzygnięcia.

4. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną

powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

5. Burmistrz Dobrzan, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym

wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot

przedstawiający ofertę realizacji zadania,

b) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania,

c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

6. W przypadku, gdy wnioskowana suma dofinansowania w zgłoszonych

ofertach przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie

zadań Burmistrz Dobrzan zastrzega sobie możliwość zmniejszenia

wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-05-2007 15:52:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 31-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 06-06-2007 15:53:10