Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ochrona dobór kultury - zachowanie zabytkowych budowli kościelnych na terenie Gminy Dobrzany


ważne od dnia 09.05.2007

BURMISTRZ GMINY DOBRZANY

z a p r a s z a

do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2007 r.

zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Dobrzany w zakresie

ochrony dobór kultury - zachowanie zabytkowych budowli kościelnych na terenie Gminy Dobrzany

W konkursie uczestniczyć mogą:

1. organizacje pozarządowe,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

  • zwane dalej Podmiotami.

Celem konkursu jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty realizacji zadań publicznych będącymi zadaniami własnymi Gminy w dziedzinie ochrony dóbr kultury - zachowanie zabytkowych budowli kościelnych na terenie Gminy Dobrzany

Podmioty przystępujące do konkursu otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert wraz z formularzem oferty na realizację zadania publicznego. W/w dokumenty oraz wszelkie informacje nt. konkursu oferenci mogą uzyskać w pokoju .nr 22 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica 1.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w oznaczonym terminie kompletnej

oferty na określonym formularzu i dostarczenie

wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach , ul.

Staszica l w pok. nr 3 w terminie do 08 czerwca 2007 r

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową na posiedzeniu które odbędzie się 11 czerwca 2007 r. Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, ul. Staszica 1 II p. 22 W pracach Komisji nad oceną ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywania, z wyłączeniem prawa do głosowania. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania przez Podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,

2) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Dobrzan. Oferenci zostaną

poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu i ich wyniku na piśmie. oferentom nie

przysługuje prawo do składania skarg i protestów.

Burmistrz Dobrzan:

zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,

dopuszcza się składanie odrębnych ofert na zadania ogłoszone w konkursie Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, póz. 873 i z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r Nr 155, poz.. 1298 i Nr 169, poz. 1420 , Nr 175, poz.1462 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r Nr 94, poz. 651 ),

      1. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r ).

O CHRONA DÓBR KULTURY - ZACHOWANIE ZABYTKOWYCH BUDOWLI

KOŚCIELNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZANY

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych, na realizację zadania w 2007r.

Termin realizacji zadania

Warunki realizacji zadania

Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2006 r. ze szczególnym uwzględnieniem ich kosztów oraz wysokości dotacji przekazanych podmiotom

Remont zabytkowej wieży kościelnej w m. Kępno.

Wymiana okien w kościele w Krzemieniu.

Remont dachu w kościele w Lutkowie

20.000

12.000

5.000

31.07.2007 r.

31.10.2007

.31.10.2007

Doświadczenie w realizacji zadań tego typu.

j.w.

j.w

17.000 - gmina przeznaczyła 15,000 na prace przy wieży kościelnej w Kępnie oraz 2.000 na prace zabezpieczające w Ognicy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2007 08:29:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 10-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 10-05-2007 08:29:58