Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na bazie obiektu sportowego w Dobrzanach i Szadzku oraz prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w Dobrzanach ,Błotnie, Kozach, Kępnie , Lutkowie.


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r Nr 155, poz. 1298 , Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r Nr 94, poz. 651) oraz Uchwały Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

B u r m i s t r z D o b r z a n

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobrzany

w roku 2007 w zakresie :

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany

na bazie obiektu sportowego w Dobrzanach i Szadzku .

1. szczegółowy opis rodzaju zadania :

- organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży,

- organizacja aktywnego wypoczynku w formie obozów sportowo -

szkoleniowych,

- prowadzenie drużyn piłki nożnej .

  1. kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 82.000

zł, kwota ta może ulec zmianie w przypadku ograniczenia środków

na wykonanie przedmiotowego zadania przez Radę Miejską w

Dobrzanach przy uchwaleniu budżetu na 2007 r.

3. termin realizacji zadania - 2007 rok,

4. w 2006 roku na realizację tego typu zadań gmina przeznaczyła 120.000 zł.

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. W konkursie uczestniczyć mogą :

a) organizacje pozarządowe,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i w

związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i

wyznania,jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności

pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub

inne przez nie nadzorowane

- zwane dalej Podmiotami, które:

- przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z

zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w

sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

- prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania

będące przedmiotem zlecenia,

- posiadają wykwalifikowaną kadrę do realizacji niniejszych zadań,

- posiadają doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć,

2. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia,

mają być zrealizowane w okresie do 31 grudnia 2007 roku.

3.Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację

zadania zleconego powinien złożyć ofertę zgodną z wzorem określonym w

rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27

grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz.2207 ) w sprawie wzoru oferty

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie

zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego

zadania zawierającą w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do

realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w

zakresie, którego zadanie dotyczy ,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych,

zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków

finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Składanie ofert na realizację zadania następuje w terminie 30 dni od dnia

opublikowania ogłoszenia .

Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach

mieszczącym się przy ul. Staszica 1. pokój nr 22.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach,

ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany lub przesłać pocztą na ten adres

( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) .

Oferty nie złożone we właściwym terminie nie będą objęte procedurą

konkursową.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY

DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin

składania ofert, o godzinie 10.00 .

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od otwarcia ofert.

3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie

zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia

rozstrzygnięcia.

4. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną

powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

5. Burmistrz Dobrzan, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym

wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot

przedstawiających ofertę realizacji zadania,

b) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania,

c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

6. W przypadku, gdy wnioskowana suma dofinansowania w zgłoszonych

ofertach przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie

zadań Burmistrz Dobrzan zastrzega sobie możliwość zmniejszenia

wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

Na podstawie art.25 ust.4 i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz 1001 Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz.1493, oraz z 2006 r Nr 144, poz. 1043) oraz Uchwały Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

B u r m i s t r z D o b r z a n

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobrzany

w roku 2007 w zakresie pomocy społecznej poprzez prowadzenie

środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w następujących

miejscowościach :

- w Dobrzanach

- w Błotnie

- w Kozach

- w Kępnie

- w Lutkowwie

1) Szczegółowy opis rodzaju zadania :

- prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce,

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych lub innych programów

profilaktyczno - terapeutycznych zaakceptowanych przez organ prowadzący,

- prowadzenie zajęć artystycznych, poznawczych uczących wartościowego

spędzania wolnego czasu ,

- opieka nad dziećmi ze środowisk wiejskich, organizacja dziecińców w

okresach wakacyjnych.

2) Kwota dotacji przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi

30.000 zł, kwota ta może ulec zmianie w przypadku ograniczenia środków

na wykonanie przedmiotowego zadania przez Radę Miejską w

Dobrzanach przy uchwaleniu budżetu na 2007 r.

3) Termin realizacji zadania - 2007 rok .

4) W 2006 roku na realizacją tego typu zadań gmina przeznaczyła 30.000 zł.

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. W konkursie uczestniczyć mogą :

a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy

społecznej,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w

Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i w

związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i

wyznania,jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności

w zakresie pomocy społecznej,

- zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”, które:

- przedstawią ofertę realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej przy

uwzględnieniu zasady pomocy, efektywności, uczciwej konkurencji i

jawności,

- dołączą odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru

dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej

przez niego działalności,

- przedstawią sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności

podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej

działalności - za okres tej działalności.

2. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia,

mają być zrealizowane w okresie do 31 grudnia 2007 roku.

3.Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację

zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania

zawierający opis planowanego działania,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania ,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych

zapewniających realizację zadania ,

e) informację o wysokości środków finansowych własnych albo

pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w

zakresie, którego dotyczy zadanie,

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w terminie 30 dni od dnia

opublikowania ogłoszenia.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach,

ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany lub przesłać pocztą na ten adres

( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) .

Oferty nie złożone we właściwym terminie, sporządzone wadliwie albo

niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji

pozostaną bez rozpatrzenia.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY

DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin

składania ofert.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od otwarcia ofert.

3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie

zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia

rozstrzygnięcia.

4. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną

powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

5. Burmistrz Dobrzan, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym

wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot

przedstawiający ofertę realizacji zadania,

b) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania,

c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

6. W przypadku, gdy wnioskowana suma dofinansowania w zgłoszonych

ofertach przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie

zadań Burmistrz Dobrzan zastrzega sobie możliwość zmniejszenia

wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 22-12-2006 15:04:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 22-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 22-12-2006 15:04:29