Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowościach Biała, Błotno, Bytowo, Dobrzany, Lutkowo, Odargowo, Ognica i Szadzko


Burmistrz Gminy Dobrzany ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowościach Biała, Błotno, Bytowo, Dobrzany, Lutkowo, Odargowo, Ognica i Szadzko

I. Rodzaj zadania

Prowadzenie w miejscowościach: Biała, Błotno, Bytowo, Dobrzany, Lutkowo, Odargowo, Ognica i Szadzko środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych .

W ramach realizacji zadania oczekuje się spełnienia niniejszych standardów:

- prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce,

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

- prowadzenie zajęć artystycznych, poznawczych uczących wartościowego spędzania wolnego czasu,

Oferta winna uwzględniać następujące ilość dni prowadzenia zajęć w niżej wymienionych placówkach:

Biała - 2 dni, Błotno - 3 dni, Bytowo - 2 dni, Dobrzany - 5 dni , Lutkowo - 3 dni, Odargowo - 2 dni, Ognica - 2 dni, Szadzko - 3 dni .Wymaga się prowadzenie zajęć minimalnie 4 godziny dziennie w jednej placówce .

 

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi: 30.000 zł. kwota ta może ulec zmianie przy uchwaleniu budżetu na 2011 rok.

III. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy
do dnia 31 grudnia 2011 r.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

2.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

4. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

5.Podmiot realizujący zadanie może wprowadzać zmiany w budżecie projektu, pod warunkiem, że nie wpłyną one na realizację zasadniczych celów zadania, ani nie zmieniają zasadniczo jego zakresu merytorycznego,

Uwaga ! Wkładu własnego podmiotu nie mogą stanowić środki finansowe uzyskane przez podmiot z budżetu gminy Dobrzany z innych tytułów np. dofinansowanych z innych projektów.

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2.Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs - prowadzenie w miejscowościach: Biała, Błotno, Bytowo, Dobrzany, Lutkowo, Odargowo, Ognica i Szadzko środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych .

 1. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa:
  19 stycznia 2011 r o godz. 15.00.

 1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2010, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2010, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

e) oświadczenie osób reprezentujących podmiot składający ofertę o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 5 są w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 1. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenia więcej niż jednej oferty przez jeden podmiot powoduje wyłączenie go z procedury konkursowej

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Dobrzan.

 1. Komisja w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 1. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Dobrzan (ostateczne rozstrzygnięcie konkursu).

 1. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

 1. Informacja zawierająca rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Dobrzany.

VII. Kryteria wyboru oferty

1.Kryteria formalne:

a) terminowość złożenia oferty,

b) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

c) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 

 

2. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty (oceniana w skali 0 - 30),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 30),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30),

d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 - 10).

 

VIII. Dotacje przekazane na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w Dobrzanach, Błotnie, Bytowie, Krzemieniu, Kępnie i Lutkowie w 2010 roku wynosiły - 30.000 zł

IX. Regulacje końcowe

 1. Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 91 5620-201; 5620-202; 5620-203 wew.32

Burmistrz Dobrzan

Jan Prościak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 29-12-2010 11:25:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 09-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 17-01-2011 08:49:47