Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na bazie obiektu sportowego w Dobrzanach, Szadzku i Bytowie


Burmistrz Dobrzan ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na bazie obiektu sportowego w Dobrzanach, Szadzku i Bytowie

I. Rodzaj zadania

W ramach konkursu ofert dofinansowane zostaną działania obejmujące:

- organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży,

- organizacja aktywnego wypoczynku w formie obozów

sportowo - szkoleniowych,

- prowadzenie drużyn piłki nożnej i sekcji kolarskiej,

- integracyjne imprezy sportowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 140.000 zł. w tym :

- na realizację zadania w Dobrzanach 115.000zł ,

- na realizację zadania w Szadzku 20.000 zł

- na realizacje zadania w Bytowie 5.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

 1. Żadne koszty poniesione przed dniem ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu nie mogą być przedmiotem dotacji.

 

 1. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów:

1) zakup materiałów:

a) sprzęt sportowy oraz wyposażenie zawodników niezbędne do realizacji zadania,

b) nagrody np.: puchary, medale, dyplomy, albumy i inne nagrody rzeczowe,

c) napoje, odżywki, lekarstwa,

 

2) zakup usług:

a) wynajem obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego,

b) noclegi,

c) wyżywienie,

d) transport (koszt zakupu paliwa, koszt biletów środków komunikacji publicznej lub prywatnej, delegacje służbowe itp.),

e) opłaty związkowe, wpisowe i startowe

 

3) koszty osobowe:

a) płace szkoleniowców (pod warunkiem posiadania uprawnień trenerskich lub instruktorskich),

b) obsługa sędziowska,

c) koszty obsługi księgowej projektu

 

4) inne koszty:

a) ubezpieczenie sportowe uczestników,

b) badania lekarskie,

 

5) inne koszty uzasadnione celem zadania.

 1. W przypadku gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana, podmiot dokonuje aktualizacji kosztorysu, bądź wycofuje swoja ofertę.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane w terminie od daty podpisania umowy
  do 31 grudnia 2011 r.

 1. Beneficjentami zadania jest młodzież z terenu Gminy Dobrzany.

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ”.

 1. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa:
  19 stycznia 2011 r. o godz. 15.00.

 1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2010, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2010, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

e) oświadczenie osób reprezentujących podmiot składający ofertę o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 5 są w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 1. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Dobrzan.

 1. Komisja w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 1. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje
  Burmistrz Dobrzan (ostateczne rozstrzygnięcie konkursu).

 1. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

 1. Informacja zawierająca rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Dobrzany.

VII. Kryteria wyboru oferty

1.Kryteria formalne:

a) terminowość złożenia oferty,

b) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji
(przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

c) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 

2 . Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty (oceniana w skali 0 - 30),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 30),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30),

d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 - 10).

 

VIII. Dotacje przekazane na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku wynosiły. 140.000 zł

IX. Regulacje końcowe

 1. Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 91 5620-201; 5620-202; 5620-203 wew.32

 

Burmistrz Dobrzan

Jan Prościak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 29-12-2010 11:24:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 09-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 17-01-2011 08:49:24