Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs ofert - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w gminie Dobrzany w 2010 r.


 

B u r m i s t r z  D o b r z a n  o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobrzany

w roku 2010 w zakresie pomocy społecznej poprzez prowadzenie

środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych następujących

miejscowościach :

- w Dobrzanach

- w Błotnie

- w Bytowie i Krzemieniu

- w Kępnie i Lutkowie

 

 

1) Szczegółowy opis rodzaju zadania :

- prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce,

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych lub innych programów

profilaktyczno - terapeutycznych zaakceptowanych przez organ prowadzący,

- prowadzenie zajęć artystycznych, poznawczych uczących wartościowego

spędzania wolnego czasu ,

- opieka nad dziećmi ze środowisk wiejskich, organizacja dziecińców w

okresach wakacyjnych.

 

 

2) Kwota dotacji przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi

30.000 zł. kwota ta może ulec zmianie w uchwalonym budżecie na 2010 r ,

 

3) Termin realizacji zadania - 2010 rok .

 

4) W 2009 roku na realizacją tego typu zadań gmina przeznaczyła 30.000 zł.

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. W konkursie uczestniczyć mogą :

a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy

społecznej,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w

Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i w

związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności

w zakresie pomocy społecznej,

 

 

 

 

 

- zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”, które:

 

- przedstawią ofertę realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej przy

uwzględnieniu zasady pomocy, efektywności, uczciwej konkurencji i

jawności,

- dołączą odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru

dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej

przez niego działalności,

- przedstawią sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności

podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej

działalności - za okres tej działalności.

 

2. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia,

mają być zrealizowane w okresie do 31 grudnia 2010 roku.

 

3.Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację

zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

 

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania

zawierający opis planowanego działania,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania ,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych

zapewniających realizację zadania ,

e) informację o wysokości środków finansowych własnych albo

pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w

zakresie, którego dotyczy zadanie,

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w terminie 30 dni od dnia

opublikowania ogłoszenia tj. do 21 stycznia 2010 r.

 

2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach,

ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany lub przesłać pocztą na ten adres

( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) .

Oferty nie złożone we właściwym terminie, sporządzone wadliwie albo

niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji

pozostaną bez rozpatrzenia.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY

DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin

składania ofert.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od otwarcia ofert.

3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie

zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

4. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną

powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

5. Burmistrz Dobrzan, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

 

a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym

wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot

przedstawiający ofertę realizacji zadania,

b) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania,

c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

 

6. W przypadku, gdy wnioskowana suma dofinansowania w zgłoszonych

ofertach przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie

zadań Burmistrz Dobrzan zastrzega sobie możliwość zmniejszenia

wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

 

 

 

Burmistrz Dobrzan

Witold Kasprzak-Dżyberti

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 23-12-2009 09:22:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 21-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 23-12-2009 09:24:08