Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs ofert - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany w 2010 r.


B u r m i s t r z D o b r z a n zaprasza do udziału w otwartym konkursie

ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobrzany w roku 2010 w

zakresie :

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany

na bazie obiektu sportowego w Dobrzanach , Szadzku i Bytowie.

 

1. szczegółowy opis rodzaju zadania :

- organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży,

- organizacja aktywnego wypoczynku w formie obozów sportowo -

szkoleniowych,

- prowadzenie drużyn piłki nożnej i sekcji kolarskiej.

- integracyjne imprezy sportowe

 

2. ogólna kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadań

wynosi 140.000 zł

w tym :

- na realizację zadania w Dobrzanach 115.000zł ,

- na realizację zadania w Szadzku 20.000 zł,

- na realizacje zadania w Bytowie 5.000 zł. ( kwota ta może ulec zmianie w przypadku ograniczenia środków na

wykonanie zadania przez Radę Miejską w Dobrzanach przy uchwaleniu

budżetu na 2010 r ),

 

 

3. termin realizacji zadania - 2010 rok,

 

4. w 2009 roku na realizację tego typu zadań gmina przeznaczyła 120.000 zł.

 

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. W konkursie uczestniczyć mogą :

a) organizacje pozarządowe,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i w

związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności

pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub

inne przez nie nadzorowane

- zwane dalej Podmiotami, które:

- przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z

zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w

sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

- prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania

będące przedmiotem zlecenia,

- posiadają wykwalifikowaną kadrę do realizacji niniejszych zadań,

- posiadają doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć,

 

2. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia,

mają być zrealizowane w okresie do 31 grudnia 2010 roku.

 

3.Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację

zadania zleconego powinien złożyć ofertę zgodną z wzorem określonym w

rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27

grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz.2207 ) w sprawie wzoru oferty

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie

zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego

zadania zawierającą w szczególności:

 

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do

realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w

zakresie, którego zadanie dotyczy ,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych,

zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków

finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Składanie ofert na realizację zadania następuje w terminie 30 dni od dnia

opublikowania ogłoszenia tj. do 23 grudnia 2009 roku

Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach

mieszczącym się przy ul. Staszica 1. pokój nr 22.

2. Dopuszcza się składanie częściowych ofert na poszczególne zadania

 

3. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach,

ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany lub przesłać pocztą na ten adres

( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) .

Oferty nie złożone we właściwym terminie nie będą objęte procedurą

konkursową.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY

DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin

składania ofert, o godzinie 10.00 .

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od otwarcia ofert.

3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie

zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

o wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną

powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

5. Burmistrz Dobrzan, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

 

a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym

wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot

przedstawiających ofertę realizacji zadania,

b) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania,

c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

 

6. W przypadku, gdy wnioskowana suma dofinansowania w zgłoszonych

ofertach przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie

zadań Burmistrz Dobrzan zastrzega sobie możliwość zmniejszenia

wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

Burmistrz Dobrzan

Witold Kasprzak-Dżyberti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 24-11-2009 09:55:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 21-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 24-11-2009 09:57:07