Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ GMINY DOBRZANY ZAPRASZA do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Dobrzany w dziedzinie ochrony dóbr kultury - remonty kościołów Gminy Dobrzany.


BURMISTRZ GMINY DOBRZANY ZAPRASZA

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Dobrzany w dziedzinie ochrony dóbr kultury - remonty kościołów Gminy Dobrzany.

W konkursie uczestniczyć mogą: 1. organizacje pozarządowe,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

  • zwane dalej Podmiotami.

Celem konkursu jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty realizacji zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy w dziedzinie ochrony dóbr kultury - remonty kościołów Gminy Dobrzany

Podmioty przystępujące do konkursu otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert wraz z formularzem oferty na realizację zadania publicznego. W/w dokumenty oraz wszelkie informacje nt. konkursu oferenci mogą uzyskać w pokoju .nr 22 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica 1.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w oznaczonym terminie kompletnej oferty na określonym formularzu i dostarczenie

wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych. .Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ,

ul. Staszica l w pok. nr 3 w terminie do 14 września 2009 r do godz. .15

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, które odbędzie się 18 września 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, ul. Staszica 1 . W pracach Komisji nad oceną ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywania, z wyłączeniem prawa do głosowania.

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania przez Podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,

2) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Dobrzan. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu i ich wyniku

na piśmie. Oferentom nie przysługuje prawo do składania skarg i protestów.

Burmistrz Dobrzan zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, póz. 873 i z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r Nr 155, poz.. 1298 i Nr 169, poz. 1420 , Nr 175, poz.1462 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r Nr 94, poz. 651 ),

2 ) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r ).

CHRONA DÓBR KULTURY - REMONTY KOŚCIOŁÓW W GMINIE DOBRZANY

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych, na realizację zadania w 2009r.

Termin realizacji zadania

Warunki realizacji zadania

Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r. ze szczególnym uwzględnieniem ich kosztów oraz wysokości dotacji przekazanych podmiotom

Specjalistyczne roboty budowlane na obiekcie zabytkowym wpisanym do Rejestru Zabytków - Kościół Parafialny w Dobrzanach.

100.000 zł

31.10.2009 r.

1.Doświadczenie w realizacji zadań tego typu.

2.Udział saperów i archeologów w czasie realizacji zadania

30.000 zł

BURMISTRZ DOBRZAN

WITOLD KASPRAK - DŻYBERTI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 14-08-2009 15:40:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 14-08-2009 15:40:49