Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs - ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych


BURMISTRZ GMINY DOBRZANY ZAPRASZA

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Dobrzany w dziedzinie ochrony dóbr kultury - remonty kościołów Gminy Dobrzany.

W konkursie uczestniczyć mogą:

1. organizacje pozarządowe,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

 • zwane dalej Podmiotami.

Celem konkursu jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty realizacji zadań publicznych będącymi zadaniami własnymi Gminy w dziedzinie kultury, ochrony dóbr kultury, krajoznawstwa i turystyki.

Podmioty przystępujące do konkursu otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert wraz z formularzem oferty na realizację zadania publicznego. W/w dokumenty oraz wszelkie informacje nt. konkursu oferenci mogą uzyskać w pokoju .nr 22 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica 1.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w oznaczonym terminie kompletnej oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach , ul. Staszica l w pok. nr 3 w terminie do 09 kwietnia 2009 r

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową na posiedzeniu które odbędzie się 15 kwietnia 2009 r. Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, ul. Staszica 1 II p. 22 W pracach Komisji nad oceną ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywania, z wyłączeniem prawa do głosowania. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania przez Podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,

2) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Dobrzan. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu i ich wyniku na piśmie. Oferentom nie przysługuje prawo do składania skarg i protestów. Burmistrz Dobrzan:

zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,

Podstawa prawna:1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, póz. 873 i z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r Nr 155, poz.. 1298 i Nr 169, poz. 1420 , Nr 175, poz.1462 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r Nr 94, poz. 651 ),

 1. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r ). OCHRONA DÓBR KULTURY, REMONTY KOŚCIOŁÓW GMINY DOBRZANY

  Rodzaj zadania

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych, na realizację zadania w 2008r.

  Termin realizacji zadania

  Warunki realizacji zadania

  Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r. ze szczególnym uwzględnieniem ich kosztów oraz wysokości dotacji przekazanych podmiotom

  wykonanie dokumentacji na remont i konserwację kościoła filialnego w Odargowie oraz zakup materiałów budowlanych.

  zakup materiałów budowlanych na wykonanie podłogi przy ołtarzu w kościele filialnym w Białej 

  zabezpieczenie dachu kościoła filialnego w Lutkowie - zakup materiałów budowlanych

  20.000

   

  5.000

   

  5000

  31.10.2009 r.

   

  31.10.2009 r.

   

  31.10.2009 r.

  Doświadczenie w realizacji zadań tego typu.

  30.000

   

   

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 09-03-2009 16:03:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 12-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 11-03-2009 11:01:48