Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2018-2023 wraz z wynikami głosowań imiennych


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XLI/402/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 listopada 2022 r w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-11-23 12:45:35
Uchwała Nr XLI/401/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 listopada 2022 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej-Architektonicznej w Ińsku pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Dobrzan w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego 2022-11-23 12:44:48
Uchwała Nr XLI/400/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 listopada 2022 r w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców 2022-11-23 12:44:07
Uchwała Nr XLI/399/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 listopada 2022 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2022-11-23 12:43:27
Uchwała Nr XLI/398/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 listopada 2022 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2022-11-23 12:42:29
Uchwała Nr XLI/397/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 listopada 2022 r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022-2035 2022-11-23 12:41:47
Uchwała Nr XLI/396/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022 2022-11-23 12:40:45
Uchwała Nr XL/395/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-10-25 13:59:27
Uchwała Nr XL/394/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2022-10-25 13:58:34
Uchwała Nr XL/393/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2022-10-25 13:57:50
Uchwała Nr XL/392/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2022-10-25 13:56:43
Uchwała Nr XL/391/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-10-25 13:55:43
Uchwała Nr XL/390/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022-2035 2022-10-25 13:53:12
Uchwała Nr XL/389/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na rok 2022 2022-10-25 13:51:40
Uchwała Nr XL/388/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022 2022-10-25 13:50:32
Uchwała Nr XXXIX/387/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-10-07 11:23:13
Uchwała Nr XXXIX/386/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania statutów Sołectwom w Gminie Dobrzany 2022-10-07 11:22:31
Uchwała Nr XXXIX/385/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2022-10-07 11:21:36
Uchwała Nr XXXIX/384/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia 2022-10-07 11:20:34
Uchwała Nr XXXIX/383/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 2022-10-07 11:19:27
Uchwała Nr XXXIX/382/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności 2022-10-07 11:18:29
Uchwała Nr XXXIX/381/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2022-10-07 11:17:08
Uchwała Nr XXXIX/380/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Stargardzkiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi 2022-10-07 11:16:16
Uchwała Nr XXXIX/379/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2022-10-07 11:14:55
Uchwała Nr XXXIX/378/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2022-10-07 11:14:10
Uchwała Nr XXXIX/377/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2022-10-07 11:13:32
Uchwała Nr XXXIX/376/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022-2035 2022-10-07 11:12:40
Uchwała Nr XXXIX/375/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022 2022-10-07 11:10:58
Uchwała Nr XXXVIII/374/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022 2022-10-07 11:09:15
Uchwała Nr XXXVII/373/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad wydzierżawiania oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz których Gmina jest użytkownikiem wieczystym w zakresie niezbędnym do utrzymania istniejących urządzeń infrastruktury technicznej 2022-08-16 09:24:01
Uchwała Nr XXXVII/372/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzany służebnością gruntową 2022-08-16 09:23:13
Uchwała Nr XXXVII/371/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2022-08-16 09:22:25
Uchwała Nr XXXVII/370/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-08-16 09:21:11
Uchwała Nr XXXVII/369/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2022-08-16 09:19:42
Uchwała Nr XXXVII/368/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzany na rok szkolny 2022 2023 2022-08-16 09:18:46
Uchwała Nr XXXVII/367/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzany oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2022-08-16 09:17:54
Uchwała Nr XXXVII/366/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności 2022-08-16 09:16:56
Uchwała Nr XXXVII/365/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-08-16 09:15:50
Uchwała Nr XXXVII/364/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany 2022-08-16 09:14:03
Uchwała Nr XXXVII/363/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022 2035 2022-08-16 09:12:51
Uchwała Nr XXXVII/362/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022 2022-08-16 09:11:52
Uchwała Nr XXXVI/361/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Dobrzany, a Gminą Suchań 2022-07-06 12:15:43
Uchwała Nr XXXVI/360/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchań na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej 2022-07-06 12:15:02
Uchwała Nr XXXVI/359/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 2022-07-06 12:14:05
Uchwała Nr XXXVI/358/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2022-07-06 12:13:09
Uchwała Nr XXXVI/357/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-07-06 12:12:24
Uchwała Nr XXXVI/356/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Stargardzkiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową 2022-07-06 12:11:35
Uchwała Nr XXXVI/355/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2022-07-06 12:10:43
Uchwała Nr XXXVI/354/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022 2031 2022-07-06 12:09:33
Uchwała Nr XXXVI/353/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022 2022-07-06 12:08:37
Uchwała Nr XXXVI/352/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 2022-07-06 12:07:47
Uchwała Nr XXXVI/351/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2021 rok 2022-07-06 12:07:06
Uchwała Nr XXXVI/350/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania 2022-07-06 12:06:22
Uchwała Nr XXXV/349/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2022-05-31 12:54:37
Uchwała Nr XXXV/348/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-05-31 12:53:45
Uchwała Nr XXXV/347/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022-2031 2022-05-31 12:52:42
Uchwała Nr XXXV/346/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022 2022-05-31 12:51:32
Uchwała Nr XXXIV/345/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 2022-04-26 13:01:04
Uchwała Nr XXXIV/344/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” 2022-04-26 13:00:06
Uchwała Nr XXXIV/343/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2022-04-26 12:59:03
Uchwała Nr XXXIV/342/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie nr 3 miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej 2022-04-26 12:58:04
Uchwała Nr XXXIV/341/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany w rejonie ul. Stargardzkiej i ul. Spółdzielczej 2022-04-26 12:57:04
Uchwała Nr XXXIV/340/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2022-04-26 12:56:00
Uchwała Nr XXXIV/339/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2022-04-26 12:55:06
Uchwała Nr XXXIV/338/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2022-04-26 12:54:12
Uchwała Nr XXXIV/337/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022-2031 2022-04-26 12:53:21
Uchwała Nr XXXIV/336/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022 2022-04-26 12:50:02
Uchwała Nr XXXIII/335/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Dobrzany obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-23 10:09:48
Uchwała Nr XXXIII/334/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2022-03-23 10:08:49
Uchwała Nr XXXIII/333/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2022 roku 2022-03-23 10:07:51
Uchwała Nr XXXIII/332/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2022-03-23 10:06:46
Uchwała Nr XXXIII/331/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-03-23 08:23:36
Uchwała Nr XXXIII/330/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2022-03-23 08:22:40
Uchwała Nr XXXIII/329/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-03-23 08:21:43
Uchwała Nr XXXIII/328/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022-2031 2022-03-23 08:20:26
Uchwała Nr XXXIII/327/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022 2022-03-23 08:19:16
Uchwała Nr XXXII/326/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2022-02-18 13:16:05
Uchwała Nr XXXII/325/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2022-02-18 13:11:39
Uchwała Nr XXXII/324/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2022-02-18 13:09:49
Uchwała Nr XXXII/323/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Stargardzkiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową 2022-02-18 13:08:53
Uchwała Nr XXXII/322/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Stargardzkiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową 2022-02-18 13:08:00
Uchwała Nr XXXII/321/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2022-02-18 13:07:01
Uchwała Nr XXXII/320/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022-2031 2022-02-18 13:04:57
Uchwała Nr XXXII/319/22 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022 2022-02-18 13:00:16
Uchwała Nr XXXI/318/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kępno 2021-12-31 08:32:57
Uchwała Nr XXXI/317/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2022 r. 2021-12-31 08:32:19
Uchwała Nr XXXI/316/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2022 r. 2021-12-31 08:31:44
Uchwała Nr XXXI/315/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2022 r. 2021-12-31 08:31:06
Uchwała Nr XXXI/314/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2022 r. 2021-12-31 08:30:29
Uchwała Nr XXXI/313/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2022 r. 2021-12-31 08:29:53
Uchwała Nr XXXI/312/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2021-12-31 08:29:18
Uchwała Nr XXXI/311/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok 2021-12-31 08:28:39
Uchwała Nr XXXI/310/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Dobrzany do Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą Nowogardzie 2021-12-31 08:28:03
Uchwała Nr XXXI/309/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzany oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-12-31 08:27:17
Uchwała Nr XXXI/308/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2021-12-31 08:26:31
Uchwała Nr XXXI/307/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2021-12-31 08:25:47
Uchwała Nr XXXI/306/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2021-12-31 08:25:11
Uchwała Nr XXXI/305/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych 2021-12-31 08:24:37
Uchwała Nr XXXI/304/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-31 08:23:55
Uchwała Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchań na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2021-12-31 08:23:17
Uchwała Nr XXXI/302/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Marianowo na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2021-12-31 08:22:42
Uchwała Nr XXXI/301/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2021-12-31 08:21:50
Uchwała Nr XXXI/300/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2021-12-31 08:21:04
Uchwała Nr XXXI/299/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022-2031 2021-12-31 08:20:16
Uchwała Nr XXXI/298/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022 2021-12-31 08:19:39
Uchwała Nr XXXI/297/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021-2031 2021-12-31 08:19:01
Uchwała Nr XXXI/296/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na rok 2021 2021-12-31 08:18:07
Uchwała Nr XXX/295/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2021-12-06 10:18:00
Uchwała Nr XXX/294/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kępno 2021-12-06 10:17:22
Uchwała Nr XXX/293/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzany na lata 2022 2024 2021-12-06 10:16:46
Uchwała Nr XXX/292/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 2021-12-06 10:15:32
Uchwała Nr XXX/291/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-12-06 10:14:30
Uchwała Nr XXX/290/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Suchań dotyczącego powierzenia Gminie Suchań zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2021-12-06 10:13:32
Uchwała Nr XXX/289/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzany na rzecz Orange Polska S. A. 2021-12-06 10:12:39
Uchwała Nr XXX/288/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości 2021-12-06 10:12:04
Uchwała Nr XXX/287/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2021-12-06 10:11:20
Uchwała Nr XXX/286/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2021-12-06 10:06:20
Uchwała Nr XXX/285/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2021-12-06 10:05:32
Uchwała Nr XXX/284/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 2021-12-06 10:04:28
Uchwała Nr XXX/283/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 2021-12-06 10:03:28
Uchwała Nr XXX/282/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na rok 2021 2021-12-06 10:02:26
Uchwała Nr XXIX/281/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego 2021-11-03 11:39:24
Uchwała Nr XXIX/280/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzany na rzecz Orange Polska S. A. 2021-11-03 11:38:38
Uchwała Nr XXIX/279/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2021-11-03 11:37:38
Uchwała Nr XXIX/278/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2021-11-03 11:36:56
Uchwała Nr XXIX/277/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na drzewie uznanym za pomnik przyrody 2021-11-03 11:36:10
Uchwała Nr XXIX/276/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności 2021-11-03 11:35:25
Uchwała Nr XXIX/275/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2021-11-03 11:34:35
Uchwała Nr XXIX/274/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2021-11-03 11:33:55
Uchwała Nr XXIX/273/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-11-03 11:33:14
Uchwała Nr XXIX/272/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 2021-11-03 11:32:29
Uchwała Nr XXIX/271/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na rok 2021 2021-11-03 11:31:28
Uchwała Nr XXIX/270/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2021 2021-11-03 11:30:49
Uchwała Nr XXVIII/269/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzany do Celowego Związku Gmin R XXI 2021-09-28 09:16:49
Uchwała Nr XXVIII/268/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Sierakowo 2021-09-28 09:15:58
Uchwała Nr XXVIII/267/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2021-09-28 09:14:42
Uchwała Nr XXVIII/266/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2021-09-28 09:13:28
Uchwała Nr XXVIII/265/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2021-09-28 09:12:06
Uchwała Nr XXVIII/264/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2021-09-28 09:10:56
Uchwała Nr XXVIII/263/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 2021-09-28 09:06:36
Uchwała Nr XXVIII/262/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2021 2021-09-28 09:05:51
Uchwała Nr XXVII/261/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Lutkowo 2021-08-04 08:08:39
Uchwała Nr XXVII/260/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Szadzko 2021-08-04 08:07:58
Uchwała Nr XXVII/259/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Dobrzanach, ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego 2021-08-04 08:07:15
Uchwała Nr XXVII/258/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2021-08-04 08:05:53
Uchwała Nr XXVII/257/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzany służebnością przesyłu na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 2021-08-04 08:04:02
Uchwała Nr XXVII/256/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dobrzany polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-08-04 08:02:53
Uchwała Nr XXVII/255/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzany 2021-08-04 08:01:44
Uchwała Nr XXVII/254/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzany na rok szkolny 2021-2022 2021-08-04 08:00:37
Uchwała Nr XXVII/253/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności 2021-08-04 07:59:04
Uchwała Nr XXVII/252/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzany służebnością na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2021-08-04 07:57:54
Uchwała Nr XXVII/251/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzany na rzecz Orange Polska S.A. 2021-08-04 07:56:22
Uchwała Nr XXVII/250/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2021-08-04 07:54:15
Uchwała Nr XXVII/249/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2021-08-04 07:53:34
Uchwała Nr XXVII/248/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 2021-08-04 07:52:23
Uchwała Nr XXVII/247/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2021 2021-08-04 07:51:21
Uchwała Nr XXVI/246/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 2021-06-23 13:47:00
Uchwała Nr XXV/245/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lutkowo 2021-06-14 15:15:30
Uchwała Nr XXV/244/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kępno 2021-06-14 15:14:50
Uchwała Nr XXV/243/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i do Rady Sołeckiej Sołectwa Krzemień 2021-06-14 15:14:17
Uchwała Nr XXV/242/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samodzielnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanach 2021-06-14 15:13:30
Uchwała Nr XXV/241/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-14 15:12:41
Uchwała Nr XXV/240/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzany służebnością przesyłu na rzecz ENEA Operator sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 2021-06-14 15:12:02
Uchwała Nr XXV/239/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2021-06-14 15:11:22
Uchwała Nr XXV/238/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2021-06-14 15:10:49
Uchwała Nr XXV/237/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 2021-06-14 15:10:15
Uchwała Nr XXV/236/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2021 2021-06-14 15:09:36
Uchwała Nr XXV/235/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 2021-06-14 15:08:57
Uchwała Nr XXV/234/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2020 rok 2021-06-14 15:07:24
Uchwała Nr XXV/233/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania 2021-06-14 15:06:51
Uchwała Nr XXIV/232/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2021-04-19 13:04:11
Uchwała Nr XXIV/231/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2021-04-19 13:03:49
Uchwała Nr XXIV/230/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kępno 2021-04-19 13:03:13
Uchwała Nr XXIV/229/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i do Rady Sołeckiej Sołectwa Krzemień 2021-04-19 13:02:31
Uchwała Nr XXIV/228/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie likwidacji samodzielnej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Dobrzanach 2021-04-19 13:01:55
Uchwała Nr XXIV/227/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobrzany 2021-04-19 13:01:18
Uchwała Nr XXIV/226/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2021-04-19 13:00:23
Uchwała Nr XXIV/225/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości 2021-04-19 12:59:13
Uchwała Nr XXIV/224/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 2021-04-19 12:58:14
Uchwała Nr XXIV/223/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2021 2021-04-19 12:57:34
Uchwała Nr XXIII/222/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 2021-03-22 13:53:45
Uchwała Nr XXIII/221/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2021-03-22 13:53:16
Uchwała Nr XXIII/220/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lutkowo 2021-03-22 13:52:48
Uchwała Nr XXIII/219/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobrzany na lata 2021 2025 2021-03-22 13:52:19
Uchwała Nr XXIII/218/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2021 roku 2021-03-22 13:51:42
Uchwała Nr XXIII/217/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany 2021-03-22 13:51:05
Uchwała Nr XXIII/216/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-03-22 13:50:31
Uchwała Nr XXIII/215/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 2021-03-22 13:49:57
Uchwała Nr XXIII/214/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2021 2021-03-22 13:49:18
Uchwała Nr XXII/213/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Marianowo, dotyczącego powierzenia Gminie Marianowo zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2021-03-02 08:30:19
Uchwała Nr XXII/212/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 2021-03-02 08:29:41
Uchwała Nr XXII/211/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2021 2021-03-02 08:29:00
Uchwała Nr XXII/210/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2021-03-02 08:28:10
Uchwała Nr XXII/209/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kępno 2021-03-02 08:27:17
Uchwała Nr XXII/208/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i do Rady Sołeckiej Sołectwa Krzemień 2021-03-02 08:26:14
Uchwała Nr XXII/207/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności 2021-03-02 08:25:08
Uchwała Nr XXII/206/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2021-03-02 08:23:32
Uchwała Nr XXII/205/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie dzierżawy i najmu mienia komunalnego 2021-03-02 08:22:39
Uchwała Nr XXII/204/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie dzierżawy i najmu mienia komunalnego 2021-03-02 08:22:10
Uchwała Nr XXII/203/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości 2021-03-02 08:21:12
Uchwała Nr XXII/202/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2021-03-02 08:20:24
Uchwała Nr XXI/201/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. 2021-01-07 09:13:50
Uchwała Nr XXI/200/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i do Rady Sołeckiej Sołectwa Krzemień 2021-01-07 09:13:06
Uchwała Nr XXI/199/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2021 r. 2021-01-07 09:12:24
Uchwała Nr XXI/198/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2021 r. 2021-01-07 09:11:41
Uchwała Nr XXI/197/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2021 r. 2021-01-07 09:11:01
Uchwała Nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2021 r. 2021-01-07 09:10:20
Uchwała Nr XXI/195/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2021 r. 2021-01-07 09:09:28
Uchwała Nr XXI/194/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okresowych stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2021-01-07 09:08:43
Uchwała Nr XXI/193/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzany na lata 2021 2027 2021-01-07 09:07:42
Uchwała Nr XXI/192/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-01-07 08:59:07
Uchwała Nr XXI/191/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany 2021-01-07 08:58:15
Uchwała Nr XXI/190/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-01-07 08:57:13
Uchwała Nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrzany 2021-01-07 08:56:09
Uchwała Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 2021-01-07 08:54:54
Uchwała Nr XXI/187/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2021 2021-01-05 14:41:53
Uchwała Nr XX/186/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 2021-01-05 14:35:58
Uchwała Nr XX/185/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 2021-01-05 14:35:29
Uchwała Nr XX/184/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Dobrzany 2021-01-05 14:33:57
Uchwała Nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Dobrzany o uznanie za ochronne lasów, położonych na terenie Gminy Dobrzany, będących w zarządzie Nadleśnictwa Dobrzany 2020-11-25 14:26:39
Uchwała Nr XIX/182/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 2020-11-25 14:26:00
Uchwała Nr XIX/181/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020-11-25 14:25:24
Uchwała Nr XIX/180/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2020-11-25 14:24:47
Uchwała Nr XIX/179/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrzany 2020-11-25 14:24:04
Uchwała Nr XIX/178/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobrzany na lata 2020 2023 2020-11-25 14:23:16
Uchwała Nr XIX/177/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-11-25 14:22:31
Uchwała Nr XIX/176/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2020-11-25 14:21:45
Uchwała Nr XIX/175/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2020-11-25 14:20:59
Uchwała Nr XIX/174/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2020-11-25 14:20:25
Uchwała Nr XIX/173/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-11-25 14:19:13
Uchwała Nr XIX/172/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2020-11-25 14:18:37
Uchwała Nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 2020-11-25 14:17:37
Uchwała Nr XIX/170/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. 2020-11-25 14:15:23
Uchwała Nr XVIII/169/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kępno 2020-09-25 11:58:50
Uchwała Nr XVIII/168/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Biała 2020-09-25 11:57:47
Uchwała Nr XVIII/167/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji samodzielnej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Dobrzanach 2020-09-25 11:56:32
Uchwała Nr XVIII/166/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobrzany 2020-09-25 11:42:58
Uchwała Nr XVIII/165/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzany na rzecz ENEA Operator sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 2020-09-25 11:41:52
Uchwała Nr XVIII/164/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2020-09-25 11:36:17
Uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2020-09-25 11:35:01
Uchwała Nr XVIII/162/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2020-09-25 11:34:23
Uchwała Nr XVIII/161/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzany 2020-09-25 11:33:45
Uchwała Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej 2020-09-25 11:32:32
Uchwała Nr XVIII/159/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzany oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-09-25 11:30:02
Uchwała Nr XVIII/158/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2020-09-25 11:27:12
Uchwała Nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020-09-25 11:20:00
Uchwała Nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020-09-25 11:19:00
Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020-09-25 11:15:32
Uchwała Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 2020-09-25 11:14:39
Uchwała Nr XVIII/153/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. 2020-09-25 11:11:10
Uchwała Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2020-07-21 13:48:36
Uchwała Nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Szadzko 2020-07-21 13:47:17
Uchwała Nr XVII/150/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrzan 2020-07-21 13:45:46
Uchwała Nr XVII/149/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności 2020-07-21 13:44:44
Uchwała Nr XVII/148/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. 2020-07-21 13:43:42
Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2020 roku 2020-07-03 13:36:37
Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości 2020-07-03 13:36:02
Uchwała Nr XVI/145/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2020-07-03 13:35:14
Uchwała Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzany oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-07-03 13:34:09
Uchwała Nr XVI/143/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności 2020-07-03 13:32:14
Uchwała Nr XVI/142/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzany na rok szkolny 2020 2021 2020-07-03 13:31:31
Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2020-07-03 13:30:34
Uchwała Nr XVI/140/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2020-07-03 13:29:57
Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 2020-07-03 13:28:50
Uchwała Nr XVI/138/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. 2020-07-03 13:27:15
Uchwała Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 2020-07-03 13:26:15
Uchwała Nr XVI/136/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2019 rok 2020-07-03 13:25:21
Uchwała Nr XVI/135/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania 2020-07-03 13:20:19
Uchwała Nr XV/134/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2020-05-07 12:37:14
Uchwała Nr XV/133/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2020-05-07 12:36:17
Uchwała Nr XV/132/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2020-05-07 12:35:38
Uchwała Nr XV/131/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2020 roku 2020-05-07 12:34:58
Uchwała Nr XV/130/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2020-05-07 12:34:08
Uchwała Nr XV/129/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach 2020-05-07 12:32:54
Uchwała Nr XV/128/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2020-05-07 12:31:42
Uchwała Nr XV/127/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 2020-05-07 12:30:44
Uchwała Nr XV/126/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. 2020-05-07 12:29:37
Uchwała Nr XIV/125/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2020-02-05 08:05:42
Uchwała Nr XIV/124/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzany na rok szkolny 2019 2020 2020-02-05 08:04:19
Uchwała Nr XIV/123/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2020-02-05 08:02:41
Uchwała Nr XIV/122/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2020-02-05 08:01:28
Uchwała Nr XIV/121/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 2020-02-05 08:00:14
Uchwała Nr XIV/120/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. 2020-02-05 07:58:55
Uchwała Nr XIII/119/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2020 r. 2019-12-27 14:33:51
Uchwała Nr XIII/118/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2020 r. 2019-12-27 14:33:08
Uchwała Nr XIII/117/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2020 r. 2019-12-27 14:32:17
Uchwała Nr XIII/116/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2020 r. 2019-12-27 14:30:34
Uchwała Nr XIII/115/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2020 r. 2019-12-27 14:29:30
Uchwała Nr XIII/114/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 2019-12-27 14:28:26
Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. 2019-12-27 14:27:38
Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020 2025 2019-12-27 14:26:38
Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2019-12-27 14:25:33
Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych 2019-12-27 14:24:51
Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2019-12-27 14:23:55
Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2030 2019-12-27 14:22:35
Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2020 2019-12-27 14:20:53
Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2019 rok 2019-12-27 14:19:22
Uchwała Nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2019-12-02 14:26:57
Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 2019-12-02 14:25:57
Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2019 r. 2019-12-02 14:24:55
Uchwała Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2019-10-31 12:07:22
Uchwała Nr XI/101/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagradzania 2019-10-31 12:05:49
Uchwała Nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 2019-10-31 12:04:05
Uchwała Nr XI/99/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2019-10-31 12:02:37
Uchwała Nr XI/98/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-10-31 11:59:08
Uchwała Nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2019-10-31 11:51:02
Uchwała Nr XI/96/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-10-31 11:50:04
Uchwała Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-10-31 11:49:18
Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 2019-10-31 11:48:26
Uchwała Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2019 r. 2019-10-31 11:47:04
Uchwała Nr X/92/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzany 2019-09-26 12:54:03
Uchwała Nr X/91/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzany na lata 2019 2021 2019-09-26 12:53:05
Uchwała Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-09-26 12:51:28
Uchwała Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2019-09-26 12:50:17
Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2019 r. 2019-09-26 12:49:09
Uchwała Nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 12:21:31
Uchwała Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 12:21:11
Uchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 12:20:30
Uchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 12:20:02
Uchwała Nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 12:19:36
Uchwała Nr IX/82/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 12:19:12
Uchwała Nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 12:18:49
Uchwała Nr IX/80/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 12:18:24
Uchwała Nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 12:17:53
Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kępno 2019-07-03 09:03:32
Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzany na lata 2019 ? 2021? 2019-07-03 09:02:49
Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. zamieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany 2019-07-03 08:57:33
Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzany na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 ? 2026? 2019-07-03 08:54:47
Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty 2019-07-03 08:52:05
Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzany na lata 2019 ? 2023 2019-07-03 08:50:22
Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2019-07-03 08:49:13
Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2019-07-03 08:48:31
Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 ? 2030 2019-07-03 08:44:12
Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2019 r. 2019-07-03 08:43:00
Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-07-03 08:41:37
Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2018 rok 2019-07-03 08:39:55
Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania 2019-07-03 08:38:07
Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Krzemień 2019-05-15 08:37:27
Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania radnej do składu osobowego komisji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2019-05-15 08:36:31
Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobrzany, od dnia 1 września 2019 roku 2019-05-15 08:35:03
Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2019-05-15 08:32:51
Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-05-15 08:30:07
Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzany na dofinansowanie budowy biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzany 2019-05-15 08:29:05
Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 2019-05-15 08:26:24
Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2019 rok 2019-05-15 08:25:16
Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2019 r. 2019-03-22 08:19:24
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa 2019-03-22 08:16:57
Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2019-03-22 08:14:54
Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-03-22 08:13:39
Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-03-22 08:12:43
Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od połat jednorazowych z tytułu przekształacenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzany w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat 2019-03-22 08:11:35
Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2019-03-22 08:08:59
Uchwała Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2019-03-22 08:06:35
Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 2019-03-22 08:04:45
Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2019 rok 2019-03-18 10:08:33
Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2019 rok 2019-02-15 07:45:13
Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2023 2019-02-15 07:39:53
Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-02-15 07:38:04
Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2019-01-25 09:59:41
Uchwała Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie Miasto Stargard przez Gminę Dobrzany zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Dobrzany 2019-01-25 09:58:40
Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie okreslenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy 2019-01-25 09:57:31
Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2019-01-25 09:56:15
Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-01-25 09:55:11
Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 2019-01-25 09:54:07
Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2019 rok 2019-01-25 09:52:47
Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2019 rok 2019-01-25 09:51:09
Uchwała Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2018-12-28 11:47:29
Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. 2018-12-28 11:46:32
Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. 2018-12-28 11:45:35
Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. 2018-12-28 11:44:50
Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. 2018-12-28 11:44:12
Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. 2018-12-28 11:43:33
Uchwała Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2018-12-28 11:42:16
Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych 2018-12-28 11:41:37
Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 2018-12-28 11:40:41
Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 2018-12-28 11:39:52
Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Dobrzany 2018-12-28 11:39:04
Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-12-28 11:37:30
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 2018-12-28 11:35:52
Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2019 2018-12-28 11:34:46
Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 2018-12-28 11:33:26
Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok 2018-12-28 11:32:25
Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. 2018-12-28 11:29:33
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 2018-12-03 15:17:28
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2018-12-03 15:16:52
Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023 2018-12-03 15:16:12
Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 2023 2018-12-03 15:15:24
Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do czynności związanych z podróżą służbową wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej 2018-12-03 15:14:40
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dobrzany 2018-12-03 15:13:28
Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-12-03 15:12:39
Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzany 2018-12-03 15:11:30
Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie postawienia małej architektury w formie obeliska na działce nr 54/5 obręb nr 3 miasta Dobrzany 2018-12-03 15:10:33
Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-12-03 15:08:53
Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 2018-12-03 15:08:17
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2018-12-03 15:07:14
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-12-03 15:06:29
Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2018-12-03 15:05:53
Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok 2018-12-03 15:04:34
Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok 2018-12-03 15:03:53
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego 2018-11-23 12:07:12
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dobrzanach 2018-11-23 12:05:54
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrzanach 2018-11-23 12:03:26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ilona Nędza

Data wytworzenia:
23 lis 2018

Osoba dodająca informacje

Ilona Nędza

Data publikacji:
23 lis 2018, godz. 12:01

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-