Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkurs ochrona dóbr kultury

 

Dobrzany, dnia 25 kwietnia 2008 r.

BURMISTRZ GMINY DOBRZANY

z a p r a s z a

do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2008 r.

zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Dobrzany w zakresie

ochrony dobór kultury ze szczególnym uwzględnieniem ich kosztów oraz wysokości dotacji przekazanej podmiotowi

W konkursie uczestniczyć mogą:

1. organizacje pozarządowe,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

  • zwane dalej Podmiotami.

Celem konkursu jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty realizacji zadań publicznych będącymi zadaniami własnymi Gminy w dziedzinie ochrony dóbr kultury – remony kościołów Gminy Dobrzany

Podmioty przystępujące do konkursu otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert wraz z formularzem oferty na realizację zadania publicznego. W/w dokumenty oraz wszelkie informacje nt. konkursu oferenci mogą uzyskać w pokoju .nr 22 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica 1.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w oznaczonym terminie kompletnej

oferty na określonym formularzu i dostarczenie

wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach , ul.

Staszica l w pok. nr 3 w terminie do 26 maja 2008 r

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową na posiedzeniu które odbędzie się 02 czerwca 2008 r. Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, ul. Staszica 1 II p. 22 W pracach Komisji nad oceną ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywania, z wyłączeniem prawa do głosowania. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania przez Podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,

2) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

     Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Dobrzan. Oferenci zostaną

poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu i ich wyniku na piśmie. oferentom nie

przysługuje prawo do składania skarg i protestów.

Burmistrz Dobrzan:

zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, póz. 873 i z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r Nr 155, poz.. 1298 i Nr 169, poz. 1420 , Nr 175, poz.1462 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r Nr 94, poz. 651 ),

  1. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r ).

CHRONA DÓBR KULTURY – REMONTY KOŚCIOŁÓW W GMINIE

DOBRZANY

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych, na realizację zadania w 2007r.

Termin realizacji zadania

Warunki realizacji zadania

Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007 r. ze szczególnym uwzględnieniem ich kosztów oraz wysokości dotacji przekazanych podmiotom

Wymiana ławek w kościele filialnym w Białej gm. Dobrzany
10.000


31.10.2008 r.

Doświadczenie w realizacji zadań tego typu.


32.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ilona Nędza

Data wytworzenia:
26 lut 2008

Osoba dodająca informacje

Ilona Nędza

Data publikacji:
25 kwi 2008, godz. 11:34

Osoba aktualizująca informacje

Ilona Nędza

Data aktualizacji:
25 kwi 2008, godz. 11:34