Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Dobrzany. Kontakt z Administratorem: ul. Stanisława Staszica 1, 73-130 Dobrzany, e-mail: sekretariat@dobrzany.pl, tel. (91) 5620202.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@data.pl, numerem telefonu 503677713 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta w związku z zawartą umową i wskazaniem Pani/Pana do kontaktów w ramach jej realizacji.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

•   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;

•   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;

•   prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;

•   prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Dobrzany Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

•   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

•   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Dobrzany przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Dobrzany.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Szmit

Data wytworzenia:
08 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Damian Szmit

Data publikacji:
08 cze 2022, godz. 08:20

Osoba aktualizująca informacje

Damian Szmit

Data aktualizacji:
08 cze 2022, godz. 08:20