Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 1. Administrator danych osobowych

Urząd Miejski w Dobrzanach z siedzibą w Dobrzanach ul. Staszica 1 73-130 Dobrzany jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Dobrzanach (art. 6 ust. 1 lit. c);
 • sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e);
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miejskiego w Dobrzanach (art. 6 ust. 1 lit. b);
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a);.

W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Dobrzanach przetwarzają dane osobowe pomagając nam w realizacji naszych ustawowych zadań.
 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów osoby, praw i wolności lub przetwarzane dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, a po tym czasie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem w Urzędzie Miejski w Dobrzanach danych osobowych.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.

 

Powyższe zasady stosuję się począwszy od 25 maja 2018 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Piątkowska

Data wytworzenia:
25 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Piątkowska

Data publikacji:
25 maj 2018, godz. 14:29

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Piątkowska

Data aktualizacji:
31 lip 2018, godz. 08:16