Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Bożena Kurzymska Ilona Nędza 2018-05-14 11:46:08 dodanie dokumentu
Arkadiusz Kawa Ilona Nędza 2018-05-14 11:45:34 dodanie dokumentu
Anna Wichłacz Ilona Nędza 2018-05-14 11:45:03 dodanie dokumentu
Anita Młotkiewicz Ilona Nędza 2018-05-14 11:44:32 dodanie dokumentu
Andrzej Białek Ilona Nędza 2018-05-14 11:43:54 dodanie dokumentu
Agnieszka Motyl Ilona Nędza 2018-05-14 11:43:19 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych składane do 30 kwietnia Ilona Nędza 2018-05-14 11:41:37 usunięcie dokument
Informacja do ogłoszenia nr 1/18 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Ilona Nędza 2018-05-09 13:17:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 1/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ksiegowości budżetowej w referacie finansowym Ilona Nędza 2018-05-08 11:51:30 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami w 2017 roku na terenie Gminy Dobrzany Emilia Szalewicz 2018-04-27 14:07:26 dodanie dokumentu
XLI sesja Rady Miejskiej z dn. 17.04.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-04-26 21:16:47 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-04-24 12:05:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 22.03.2018 r. do 17.04.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-04-19 22:17:13 edycja dokumentu
Uchwała nr XLI/373/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-04-19 13:30:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLI/372/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty Ilona Nędza 2018-04-19 13:29:37 edycja dokumentu
Uchwała nr XLI/372/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty Ilona Nędza 2018-04-19 13:29:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2023 Ilona Nędza 2018-04-19 13:28:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLI/370/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2018-04-19 13:26:48 dodanie dokumentu
Protokół z XL sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach (sesji nadzwyczajnej) odbytej w dniu 22 marca 2018 r. Ilona Nędza 2018-04-19 13:25:00 dodanie dokumentu
Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 22 marca 2018 r. Ilona Nędza 2018-04-19 13:24:03 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 22.03.2018 r. do 17.04.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-04-19 12:41:32 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 22.03.2018 r. do 17.04.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-04-19 12:40:51 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Ilona Nędza 2018-04-17 10:42:22 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Ilona Nędza 2018-04-17 10:42:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr CVI.204.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrzan sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia Ilona Nędza 2018-04-17 10:40:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr CXIV.215.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-04-17 10:35:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr CXIV.214.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dobrzany na lata 2018 - 2030 Ilona Nędza 2018-04-17 10:34:01 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Anna Dziwińska 2018-04-16 12:59:28 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-04-11 11:43:51 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-04-11 11:37:23 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-04-11 11:37:08 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dla zadania "Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanach" Kamila Dziwińska 2018-04-06 12:18:18 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-03-28 14:32:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr XL/369/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu Ilona Nędza 2018-03-28 13:46:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/368/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Dobrzany Ilona Nędza 2018-03-28 13:44:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/367/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ilona Nędza 2018-03-28 13:40:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/366/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ilona Nędza 2018-03-28 13:39:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/365/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie porozumienia międzygminnego, pomiędzy Gminą Dobrzany, a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ilona Nędza 2018-03-28 13:38:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/364/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2018 r. Ilona Nędza 2018-03-28 13:37:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/363/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzemień Ilona Nędza 2018-03-28 13:34:24 dodanie dokumentu