Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Załączniki do projektu uchwały budżetowej Ilona Nędza 2017-12-07 11:43:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały WPF na 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-07 11:43:04 dodanie dokumentu
Wieloletnia Prognoza Finansowa Ilona Nędza 2017-12-07 11:42:35 dodanie dokumentu
Wykaz przedsięwzięć do WPF Ilona Nędza 2017-12-07 11:40:41 dodanie dokumentu
Załącznik nr 2 objasnienia do WPF Ilona Nędza 2017-12-07 11:40:17 dodanie dokumentu
Załączniki do części opisowej Ilona Nędza 2017-12-07 11:39:32 dodanie dokumentu
Część opisowa do projektu budżetu Ilona Nędza 2017-12-07 11:38:57 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2018-2020 z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Tomasz Bylewski 2017-12-06 18:23:20 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2017-12-06 14:44:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 7.11.2017 r. do 28.11.2017 r. Ilona Nędza 2017-12-06 07:55:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/338/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ilona Nędza 2017-12-06 07:47:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/337/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-12-06 07:45:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/336/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 - 2020 Ilona Nędza 2017-12-06 07:43:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/335/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Ilona Nędza 2017-12-06 07:41:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego Ilona Nędza 2017-12-06 07:40:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/333/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań Ilona Nędza 2017-12-06 07:39:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/332/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-12-06 07:37:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/331/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-12-06 07:35:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/330/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok Ilona Nędza 2017-12-06 07:32:49 dodanie dokumentu
Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 7 listopada 2017 r. Ilona Nędza 2017-12-06 07:31:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania pt. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018" Ilona Nędza 2017-12-04 13:35:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania pt. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018" Ilona Nędza 2017-12-04 13:34:48 dodanie dokumentu
XXXV sesja Rady Miejskiej z dn. 28.11.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-12-02 09:02:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-01 14:24:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską na działce nr 129/2. Tomasz Bylewski 2017-11-30 08:58:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.11.2017 r. w sprawie Opracowania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO Bis) Emilia Szalewicz 2017-11-28 15:04:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.11.2017 r. w sprawie Opracowania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO Bis) Emilia Szalewicz 2017-11-28 15:04:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/329/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego Ilona Nędza 2017-11-27 10:57:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/328/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dobrzany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Ilona Nędza 2017-11-27 10:56:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach Ilona Nędza 2017-11-27 10:54:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/326/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-11-27 10:53:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/325/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-11-27 10:50:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/324/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego Ilona Nędza 2017-11-27 10:48:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/323/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ilona Nędza 2017-11-27 10:46:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/322/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-11-27 10:44:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/321/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok Ilona Nędza 2017-11-27 10:43:57 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego Tomasz Bylewski 2017-11-22 20:03:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.11.2017 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za najem pomieszczenia stołówki szkolnej oraz czynszu dzierżawnego za urządzenia i wyposażenie znajdującego się w wynajętych pomieszczeniach Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 14:54:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.11.2017 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za najem pomieszczenia stołówki szkolnej oraz czynszu dzierżawnego za urządzenia i wyposażenie znajdującego się w wynajętych pomieszczeniach Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 14:50:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 14:48:08 dodanie dokumentu