Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont nawierzchni drogi Kozy – Lutkowo, gmina Dobrzany

ZP 341/ 20/2007

Dobrzany, dn. 21.06.2007 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont nawierzchni drogi Kozy - Lutkowo, gmina Dobrzany”.

Nr sprawy: ZP/341/20/2007

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: promocja@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Jan Prościak, Agnieszka Kopka

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

I.3) Rodzaj: robota budowlana

I.4) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. 5/6.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni drogi Kozy - Lutkowo, gmina Dobrzany, obejmujący:

 1. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysu i emulsji;

 2. ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno -asfaltowej wytwarzanej na zimno - warstwa wiążąca;

 3. ułożenie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej na zimno - 15 929 m.kw.

 4. jednokrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni - 15 929 m.kw.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg

45233140-2 roboty drogowe  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1) przedmiar robót

2) specyfikacja techniczna  

II.2) Wykonanie zadania powinno odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz specyfikacji technicznej.

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.09.2007 r.

II.6) Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.8) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: nie  

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

II.1.) Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

II.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ.
1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, załącznik nr 1 do SIWZ

 2. oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 Ustawy oraz, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy,

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 5. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 200 000 zł. każda z podaniem ich daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje)

 6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca.

 7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.  

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2,3 składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

 1. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena ofertowa brutto 100%

IV.3) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. 3/4 sekretariat

Termin: do dnia 20.07.2007 r. godz. 10.00

IV.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 20.07.2007 r. godz. 10.05 miejsce: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

IV.6) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.7). Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

IV.8) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.9) Czy zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: nie.  

 

Burmistrz Dobrzan

Witold Kasprzak-Dżyberti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_remont_drogi.doc (DOC, 48.KB) 2007-06-21 13:37:43 48.KB 541 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja-_remont_drogi_Kozy-Lutkowo.doc (DOC, 195KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-06-21 13:37:43 195KB 48 razy
2 specyfikacja_tech_i_przedmiar_robot-droga.doc (DOC, 939KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-06-21 13:37:51 939KB 68 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty-droga.doc (DOC, 23KB) 2007-07-23 11:52:19 23KB 537 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 21-06-2007 13:37:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 21-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 23-07-2007 11:52:19