Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa kostki brukowej


ZP 341/15/2007 Dobrzany, dn. 27.04.2007 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Urząd Miejski w Dobrzanach ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kostki brukowej, obrzeży i krawężników na remont chodników i dróg w Gminie Dobrzany ” Nr sprawy: ZP341/15/2007

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa: Urząd Miejski

Adres: ul. Staszica 1 73 - 130 Dobrzany

Tel.091 5620201 fax: 0915620204

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Strona www.bip.dobrzany.pl

e-mail: promocja@dobrzany.pl

Osoby upoważnione do kontaktów:

Jan Prościak, Agnieszka Kopka

I.2) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro.

I.2.1. Rodzaj: dostawa

I.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Dobrzanach, ul. Staszica 1, pok. nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 14.00.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa kostki brukowej, obrzeży i krawężników na remont chodników i dróg w Gminie Dobrzany ”

Zakres zamówienia:

1. dostawa kostki bukowej „kośći” szarej o grubości 8 cm w ilości 550 m2

2. dostawa kostki bukowej „kości” czerwonej o grubości 8 cm w ilości 50 m2

3. dostawa kostki bukowej „kośći” szarej o grubości 6 cm w ilości 50 m2

4.dostawa obrzeża chodnikowego szarego 6/20/100 w ilości 100 mb;

5. dostawa krawężnika drogowego szarego 15/30/100 w ilości 120 mb.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV:

          1. produkty betonowe

28.81.31.00-5 materiały chodnikowe

 

II.2) Wykonanie zadania powinno odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.5) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie

II.6) Czy przewiduje się zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

II.7) Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

II.8) TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: miesiąc od podpisania umowy

SEKCJA III: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

II.1.) Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)WARUNKI UDZIAŁU, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

II.2.1)Opis warunków udziału w postępowaniu

Oferent musi spełniać wymagania określone w niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena ofertowa brutto 100%

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: W siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73 - 130 Dobrzany pok. nr 3 - sekretariat

Termin: do dnia 11.05.2007 r. godz. 10.00

IV.4) Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia ostatecznego terminu składania ofert)

IV.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 11.05.2007 r. godz. 10.15, miejsce: siedziba Zamawiającego, Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dobrzanach II piętro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-kostka_brukowa.doc (DOC, 36.KB) 2007-04-27 11:24:03 36.KB 522 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-kostka_brukowa.doc (DOC, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-04-27 11:24:03 122KB 82 razy
Wynik postępowania
1 og_oszenie_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 21KB) 2007-05-22 15:27:25 21KB 530 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-04-2007 11:24:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 22-05-2007 15:27:25