Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu


Dobrzany,data:2007-10-05

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu

Burmistrz Dobrzan

działając na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami ) oraz §25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.z 2004r. Nr 207 poz. 2108)w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

o g ł a s z a

rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym , na sprzedaż nieruchomości gminnej :

1). Działki położonej w mieście Dobrzany przy ul. Świerczewskiego(Obr.Nr1) oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 127 o pow. 0,1487 ha , sklasyfikowanej jako „Ba” zabudowanej wiatą, posiadającej księgę wieczystą Nr 72236.

2).Działka położona w obszarze terenów , dla którego utracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowy teren posiada zapis: ”wielofunkcyjny rozwój miasta”.

3). Nieruchomość nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.

4). Nieruchomość nie została zbyta w dwóch przetargach , które ogłoszone były w terminach :

I przetarg ustny nieograniczony w dniu 16.07.2007r.

II przetarg ustny nieograniczony w dniu 21.09.2007r.

5). Rokowania odbędą się w dniu 06.11.2007r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica Nr 1, pokój Nr 5-6.

6). Cena do rokowań wynosi : 14.000,00 zł, ustala się zaliczkę do rokowań w wysokości 1.400,00 zł.

7). Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia o przystąpieniu do rokowań i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w terminie do dnia 31.10.2007r. Zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości.

Uczestnicy rokowań, którzy rokowań nie wygrali, otrzymają zwrot wpłaconej zaliczki po zamknięciu rokowań.

8). Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem :”ROKOWANIA 06.11.2007r. najpóźniej do dnia 31.10.2007r.

Zgłoszenie powinno zawierać :

  1. imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

  2. Datę sporządzenia zgłoszenia

  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki , którą należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w PKO BP SA Stargard Nr konta : 96 1020 4867 0000 1102 0007 8881.

Osoby fizyczne występujące jako uczestnicy rokowań zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokumentu tożsamości, natomiast osoby prawne wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeżeli osoba , która w wyniku przeprowadzonych rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej , Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy , wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 09-10-2007 09:12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 31-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 09-10-2007 09:12:51