Zarządzenie Nr 76/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.


ZARZĄDZENIE NR 76/05

BURMISTRZA DOBRZAN

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457/ z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach następującej treści:

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBRZANACH

 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w oparciu o zasadę otwartości i konkurencyjności.

 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U., z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami/.

Rozdział I

Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze.

 1. Proces zatrudnienia pracowników urzędu wynika z potrzeb określonych na podstawie prognozy funkcjonowania urzędu.

 2. Potrzeba stworzenia nowego stanowiska pracy może powstać w szczególności w wyniku:

 1. planowanych zmian w strukturze organizacyjnej urzędu;

 2. zmiany przepisów nakładających na urząd nowe kompetencje i zadania;

 3. analizy zmian związanych z ruchem w ramach zasobów kadrowych (przejścia na emeryturę, rentę i inne).

 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz.

Rozdział 2

Przygotowanie naboru

 1. Projekt opisu stanowiska, na którym ma nastąpić zatrudnienie sporządza inspektor ds. kadr i przedkłada go Burmistrzowi do akceptacji.

 2. Opis stanowiska zawiera:

 1. nazwę stanowiska,

 2. miejsce w strukturze organizacyjnej,

 3. podstawowy zakres obowiązków,

 4. uprawnienia wynikające z tyt. zajmowanego stanowiska,

 5. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

Rozdział 3

Ogłoszenie o naborze.

 1. Inspektor d.s kadr przygotowuje projekt ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko i przedkłada je do akceptacji Burmistrzowi.

 2. Ogłoszenie obligatoryjnie umieszcza się, na co najmniej 14 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzany oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach. Jeżeli Burmistrz uzna za zasadne ogłoszenie można umieścić na stronie internetowej oraz w prasie.

 3. W ogłoszeniu zamieszcza się następujące informacje:

 1. nazwę i adres urzędu,

 2. określenie stanowiska urzędniczego,

 3. określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych związanych ze stanowiskiem urzędniczym,

 4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

 5. wskazanie wymaganych dokumentów,

 6. określenie terminu i miejsca składania ofert.

 1. Dokumentami, o których mowa w ust. 3 pkt 5 są:

 1. życiorys i list motywacyjny,

 2. kserokopie świadectw pracy,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

 6. referencje i opinie z dotychczasowych miejsc pracy,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami/ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami/.

Rozdział 4

Wybór kandydata

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, Burmistrz dokonuje wstępnej analizy dokumentów poprzez porównanie danych zawartych w aplikacjach z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

 2. Wynikiem analizy jest sporządzenie listy kandydatów, którzy spełniają warunki formalne i mogą być zatrudnieni na wolnym stanowisku urzędniczym.

 3. Sporządzoną w porządku alfabetycznym listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne inspektor ds. kadr umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

 4. Lista, o której mowa w ust. 3 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 5. Selekcją końcową naboru na wolne stanowisko urzędnicze jest rozmowa kwalifikacyjne, o której kandydaci zostają powiadomieni na piśmie.

 6. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Burmistrz. Rozmowa może być przeprowadzona w obecności pracownika Urzędu Miejskiego wykonującego czynności merytorycznie zbliżone do zadań określonych dla stanowiska, na które przeprowadza się nabór oraz z udziałem radcy prawnego Urzędu.

 7. Celem rozmowy, o której mowa w ust. 6 jest:

 1. nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji,

 2. zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

 3. zbadanie posiadanej wiedzy na temat samorządu oraz wolnego stanowiska urzędniczego.

 1. Decyzję w sprawie zatrudnienia jednego z kandydatów na stanowisko urzędnicze podejmuje Burmistrz ustalając z wybranym kandydatem warunki pracy i płacy.

Rozdział 5

Czynności kończące nabór

 1. Po zakończeniu procedury naboru na stanowisko urzędnicze inspektor ds. kadr sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

 1. określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór,

 2. liczbę kandydatów,

 3. imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według stopnia spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

 4. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru.

 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 1. Informacja, o której mowa w ust. 2 zawiera:

 1. nazwę i adres urzędu,

 2. określenie stanowiska urzędniczego,

 3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

 4. uzasadnienie dokonanego wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

 1. Informację, o której mowa w ust. 2 upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 2. Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru. Przepisy ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, dołącza się do jego akt osobowych.

 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane zostaną do archiwum zakładowego.

 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek i odbierane osobiście przez zainteresowanych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Procedura naboru pracowników samorządowych

na stanowisko urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze - stanowiąca załącznik

 1. PODSTAWY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1593 z póź.zm.)

 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 2. ............................................................................................................................................... (ewentualnie wymienić przepisy wykonawcze do w/w ustawy z zakresie jakim uznamy to za niezbędne)

 3. Ilekroś w procedurze jest mowa o ustawie oznacza to ustawę z dnia 22 marca 1990 r. O pracownikach samorządowych.

II. ZAKRES PROCEDURY

Procedura określa czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy.

Procedura nie dotyczy czynności nawiązania stosunku pracy.

Procedura nie dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania oraz zatrudnienia na stanowiskach obsługi i pomocniczych.

 1. ZAKRES PODMIOTOWY PROCEDURY.

 1. Wszczęcie procedury.

1.1 Kierownicy referatów w terminie do końca września każdego roku kalendarzowego

dokonują zgłoszeń o konieczności zatrudnienia nowych pracowników. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej i zawiera: opis zadań tego stanowiska oraz określenie wymiaru czasu pracy.

  1. Sekretarz Gminy w oparciu o zgłoszenia kierowników referatów do końca października

każdego roku kalendarzowego opracowuje prognozę naboru pracowników w następnym roku kalendarzowym. Prognoza zawiera analizę skutków finansowych wynikających ze zwiększenia zatrudnienia.

  1. Sekretarz Gminy przedstawia prognozę naboru pracowników Wójtowi Gminy, który podejmuje decyzję w zakresie wszczęcia procedury naboru. Podejmując decyzję w zakresie wszczęcia procedury naboru Wójt Gminy w pierwszej kolejności bada możliwości przeprowadzenia wewnętrznych przesunięć kadrowych (rekrutacji wewnętrznej).

  2. Wszczęcie procedury następuje przez dokonanie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędowym. Ogłoszenia dokonuje Sekretarz Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 1. Przygotowanie naboru.

  1. Po wszczęciu procedury naboru kierownik referatu przygotowuje projekt opisu

stanowiska oraz zestawienie wymagań dla kandydata, po czym dostarcza je do zatwierdzenia Sekretarzowi Gminy.

  1. Opis stanowiska zawiera: nazwę stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej, cel istnienia stanowiska, podstawowy zakres obowiązków, uprawnienia wynikające ze stanowiska, określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

  2. Wymagania wobec kandydata obejmują:

- warunki przewidziane w art.3 ust 1 oraz w art. 3 ust.3 ustawy oraz dodatkowo:

- szczególne kwalifikacje przez wskazanie zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej,

wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe,

- zaświadczenie zawodowe,

- umiejętności,

- cechy osobowe,

- predyspozycje,

 1. Ogłoszenia o naborze.

  1. Sekretarz Gminy przygotowuje projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne

stanowisko. Miejscem publikacji ogłoszenia jest:

- Biuletyn Informacji Publicznej

- Tablicy ogłoszeń urzędu Gminy,

oraz dodatkowo (jeżeli uzna to za zasadne):

- strona internetowa,

- gazeta lokalna.

  1. Ogłoszenie powinno zawierać:

- dane identyfikacyjne pracodawcy (nazwa urzędu, adres, numer telefonu),

- określenie stanowiska urzędowego

- określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem

danego stanowiska ze wskazaniem, które z nich są niezbędna, które z nich są dodatkowe,

- wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku

- wykaz wymaganych dokumentów, które ma złożyć kandydat,

- termin i miejsce składania podań, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia o naborze,

- termin otwarcia podań.

  1. Dokumentami, o których mowa w pkt 3.2. są:

- życiorys,

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące niekaralności za przestępstwa umyślne,

  1. Na potwierdzenie posiadania nieposzlakowanej opinii kandydat składa świadectwo i opinie z poprzednich miejsc pracy, a także inne dokumenty w tym m.in. opinia z aktualnego miejsca pracy, organizacji do których należy.

  2. Dokumenty kandydat składa w formie oryginałów lub odpisów poświadczonych notarialnie.

 1. Wybór kandydata.

  1. W terminie 3 dni od upływu składania podań Sekretarz Gminy dokonuje wstępnej oceny

formalnej zgłoszonych podań odrzucając podanie nie spełniające wymagań.

  1. Sekretarz Gminy dokonuje ogłoszenia listy kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

  2. Sekretarz Gminy przedstawia Wójtowi listę kandydatów uszeregowanych według spełnienie przez nich poziomu wymagań określanych w ogłoszeniu o naborze celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  3. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zawiadamia się kandydatów pisemnie lub telefonicznie nie później niż dwa dni przed wyznaczoną datą.

  4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Wójt Gminy w obecności Sekretarza Gminy, w czasie której bada się motywację kandydata do podjęcia zatrudnienia, jego prognozę do rozwoju zawodowego.

  5. Decyzje w sprawie zatrudnienia jednego z kandydatów podejmuje Wójt Gminy ustalając jednocześnie z wybranym kandydatem warunki pracy i płacy.

 1. Czynności kończące nabór.

  1. Sekretarz Gminy sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydata na

stanowisko urzędnicze, który zawiwra:

- określenie stanowiska urzędniczego,

- liczbę kandydatów,

- imiona, nazwiska nie więcej niz 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wegług spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

- informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,

- uzasadnienie dokonanego wyboru lub przyczyn nie dokonania naboru.

  1. W terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a gdy do wyboru nie doszło, od zakończenia procedury naboru, Sekretarz Gminy sporządza informację o wyniku naboru. Informację upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

  2. Informacja o której mowa w pkt. 5.2. zawiera:

- nazwę i adres jednostki,

- określenie stanowiska urzędniczego,

- imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu

cywilnego,

- uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego

pracownika.

  1. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy na stanowisko zatrudnia się kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.

 1. NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Wszczęcie procedury.

  1. Wójt Gminy z własnej inicjatywy podejmuje decyzję o wszczęciu procedury naboru pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze, o ile brak jest możliwości przeprowadzenia wewnętrznych przesunięć kadrowych (rekrutacji wewnętrznej).

  2. Wszczęcie procedury następuje przez dokonanie ogłoszenia o wolnym stanowisku kierowniczym. Ogłoszenia dokonuje Sekretarz Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 1. Przygotowanie naboru.

  1. Wójt Gminy poleca sekretarzowi Gminy opracowanie opisu urzędniczego stanowiska

kierowniczego. Opis stanowiska zawiera: nazwę stanowiska, cel istnienia stanowiska, podanie sfery zadań publicznych poddanych kierowaniu, podstawowy zakres obowiązków, uprawnienia wynikające ze stanowiska.

  1. Wymagania wobec kandydata obejmują:

- warunki przewidziane w art. 3 ust. 1 i art, 3 ust 4 ustawy

oraz dodatkowo:

- kwalifikacyjne szczególne wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe,

- doświadczenia zawodowe,

- posiadanie wiedzy i umiejętności merytorycznych.

 1. Tryb naboru kandydata.

  1. Naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dokonuje się w drodze konkursu.

  2. Postępowanie konkursowe obejmuje:

- ogłoszenie o konkursie,

- powołanie komisji konkursowej,

- przeprowadzenie konkursu przez komisję.

 1. Ogłoszenie o konkursie.

  1. Sekretarz Gminy przygotowuje projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne

stanowisko kierownicze. Miejscem publikacji ogłoszenia jest:

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

- strona internetowa ,

- gazeta lokalna.

  1. Ogłoszenie powinno zawierać:

- dane identyfikacyjne pracodawcy (nazwa urzędu, adres , numer telefonu),

- określenie stanowiska urzędniczego,

- określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem

danego stanowiska urzędniczego ze wskazaniem które z nich są niezbędne, a które są

dodatkowe,

- wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

- wykaz wymaganych dokumentów, które ma złożyć kandydat,

- termin i miejsce składania podań, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia

ogłoszenia o naborze,

- termin otwarcia podań.

  1. Dokumentami, o których mowa w pkt 4.2. są:

- życiorys,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw

publicznych,

- dyplom, świadectwo dokumentujące posiadanie wykształcenie,

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na

określonym stanowisku,

- informacje z Krajowego Rejestru dotyczące niekaralności za przestępstwa umyślne.

  1. Na potwierdzenie posiadania nieposzlakowanej opinii kandydat składa świadectwo i opinie z poprzednich miejsc pracy, a także inne dokumenty w tym m.in. opinię z aktualnego miejsca pracy, organizacji do których należy.

  2. Dokumenty kandydat składa w formie oryginałów, lub odpisów poświadczonych notarialnie.

 1. Komisja konkursowa.

5.1.W celu przeprowadzenia konkursu Wójt Gminy powołuje komisję konkursową, w

skład której wchodzi ........................ członków posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa administracyjnego, zamówień publicznych, finansów publicznych a także autorytet dający rękojmię obiektywizmu i wyboru kandydatów.

5.2.Spośród członków komisji Wójt Gminy wyznacza Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący komisji podejmuje wszelkie czynności związane z postępowaniem konkursowym, w tym zwołuje posiedzenie Komisji, kieruje jej obradami oraz reprezentuje komisję na zewnątrz.

5.3.Komisja w sprawach spornych podejmuje uchwały zwykłą większością głosów

jawnych.

5.4. Z posiedzenia komisji spisywany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie

komisji.

 1. Postępowanie konkursowe.

  1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

- etap pierwszy - ustalenie spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie z wyjątkiem warunku posiadania wiedzy i umiejętności merytorycznych,

- etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna lub test wiedzy i umiejętności merytorycznych.

  1. Komisja na podstawie złożonych podań i załączonych dokumentów i oświadczeń

rozstrzyga o spełnieniu przez kandydatów warunków formalnych i o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w drugim etapie.

  1. W terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia o spełnieniu warunków formalnych Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie za potwierdzeniem odbioru:

- kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu o terminie i miejscu jego

przeprowadzenia,

- pozostałych kandydatów o odmowie dopuszczenia do udziału w drugim etapie i jej

przyczynach.

  1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej

kandydat prezentuje swoją wiedzę merytoryczną przedstawiając koncepcję kierowania powierzonymi mu zadaniami. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona zaciągnięciem dodatkowych pisemnych opinii o osiągnięciach zawodowych kandydata. Opinie te udostępnia się kandydatowi na jego wniosek.

  1. Po zakończeniu postępowania konkursowego komisja konkursowa podejmuje uchwałę o wynikach konkursu osiągniętych przez poszczególnych kandydatów , w której przedstawia kandydatów w ustalonej przez nią kolejności wraz z uzasadnieniem.

  2. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu ze względu na brak podań spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, postępowanie konkursowe przeprowadza się ponownie.

 1. Czynności kończące nabór.

  1. Sekretarz Gminy sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na

kierownicze stanowisko urzędnicze, które zawiera:

- określenie stanowiska urzędniczego,

- liczbę kandydatów,

- imiona, nazwiska adresy kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich

poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

- informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,

- uzasadnienie dokonanego wyboru lub przyczyn nie dokonania naboru.

  1. W terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a gdy do wyboru nie doszło, od zakończenia procedury naboru, Sekretarz Gminy sporządza informację o wyniku naboru. Informację upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

  2. Informacja o której mowa w pkt. 7.2. zawiera:

- nazwę i adres jednostki,

- określenie stanowiska urzędniczego,

- imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu

cywilnego,

- uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego

kandydata.

  1. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy na stanowisku, zatrudnia się kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego

naboru.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nie uregulowanych procedurą zastosowanie mają przpisy ustawy o pracownikach samorządowych i innych ustaw.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 22-03-2007 11:28:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 22-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 22-03-2007 11:28:03