Zarządzenie Nr 14/07 z dnia 12 marca 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 14/07

BURMISTRZA DOBRZAN

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

Na podstawie art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Regulamin naboru, o którym mowa w § 1 ma również zastosowanie do naboru na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/07

Burmistrza Dobrzan z dnia 12.03.2007 r.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBRZANACH

ROZDZIAŁ I

Wszczęcie procedury rekrutacyjnej.

§ 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz Dobrzan.

§ 2.1. Inspektor ds. organizacji i kadr przygotowuje projekt opisu stanowiska na którym ma nastąpić zatrudnienie i przedkłada go Burmistrzowi do akceptacji.

2. Opis stanowiska pracy zawiera:

 1. nazwę stanowiska;

 2. miejsce w strukturze organizacyjnej,

 3. określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji kandydata,

 4. wskazanie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy,

 5. wskazanie uprawnień wynikających z tytułu zajmowanego stanowiska

 6. inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

ROZDZIAŁ II

Etapy naboru

§ 3. Ustala się następujące etapy procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach

 1. ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 2. powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

 3. przyjmowanie i analiza dokumentów aplikacyjnych,

 4. weryfikacja końcowa i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

 5. informacja o wyniku naboru.

ROZDZIAŁ III

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

§ 4.1. Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym, na co najmniej 14 dni, umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

2. Jeżeli Burmistrz uzna za zasadne ogłoszenie można umieścić na stronie internetowej oraz w prasie.

§ 5. W ogłoszeniu zamieszcza się następujące informacje:

 1. nazwę i adres Urzędu,

 2. określenie stanowiska kierowniczego,

 3. określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych związanych ze stanowiskiem,

 4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

 5. wskazanie wymaganych dokumentów,

 6. określenie terminu i miejsca składania ofert.

ROZDZIAŁ IV

Komisja Rekrutacyjna

§ 5. 1. Komisja Rekrutacyjna składa się z przewodniczącego, którym jest Burmistrz oraz z 3 członków powoływanych przez Burmistrza.

2. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Rekrutacyjnej sprawuje stanowisko wyznaczone przez Burmistrza.

3. Komisja Rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

ROZDZIAŁ V

Przyjmowanie i analiza dokumentów aplikacyjnych.

§ 6. 1. Dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze ....................... w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach”.

2. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze i tylko w formie pisemnej.

3. Dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszeniem oraz po upływie terminu, określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, pozostaną bez rozpatrzenia.

4. W przypadku dokumentów nadsyłanych drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

§ 7. Na dokumenty aplikacyjne składają się w szczególności:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys /Curriculum vitae/,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,

 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

 8. referencje i opinie z dotychczasowych miejsc pracy,

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami/ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1593 z późniejszymi zmianami/,

§ 8.1. Analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych, po upływie terminu do ich składania, dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Celem analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych jest:

 1. sprawdzenie kompletności dokumentów aplikacyjnych,

 2. porównanie danych zawartych w nadesłanych dokumentach z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

3. Wynikiem analizy formalnej jest sporządzenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

4. Sporządzoną w porządku alfabetycznym listę kandydatów, o których mowa w ust. 3, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

5. Lista, o której mowa w ust. 4, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAŁ VI

Weryfikacja końcowa i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.

§ 9.1. Weryfikacji kandydatów, spełniających wymagania formalne, dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Dopuszcza się następującą procedurę weryfikacji:

 1. test kwalifikacyjny;

 2. rozmowę kwalifikacyjną.

3. Decyzję dotyczącą zastosowanej wobec wszystkich kandydatów procedury weryfikacji podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

§ 10.1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w trakcie wykonywania określonej pracy.

2. Każde z pytań w teście ma ustaloną wcześniej skalę punktową.

§ 11.1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna bada:

 1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

 2. posiadaną przez kandydata wiedzę na temat zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

 3. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio,

 4. cele zawodowe kandydata.

3. Każdy z członków Komisji Rekrutacyjnej przydziela kandydatowi punkty w skali od 1 do 5.

§ 12.1. Po zakończeniu procedury weryfikacji końcowej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów i sporządza protokół z przeprowadzonego naboru.

2. W przypadku, gdy kandydaci nie przedstawiają poziomu wiedzy i doświadczenia, które wskazane są na danym stanowisku pracy, Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zamknięciu procedury naboru bez wybrania któregokolwiek kandydata.

§ 13. Protokół, o którym mowa w § 12 ust. 1 zawiera w szczególności:

 1. określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego, na który był prowadzony nabór,

 2. liczbę kandydatów,

 3. kandydatów uszeregowanych wg stopnia spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

 4. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

 5. uzasadnienie dokonanego wyboru,

 6. przyczynę i uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

ROZDZIAŁ VII

Informacja o wynikach naboru

§ 14.1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

 1. nazwę i adres jednostki,

 2. określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego,

 3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

 4. uzasadnienie dokonanego wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach przez okres co najmniej 3 miesięcy.

ROZDZIAŁ VIII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 15.1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, dołącza się do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane zostaną do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek i odbierane osobiście przez zainteresowanych.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 22-03-2007 11:27:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 22-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 22-03-2007 11:27:43