Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kępno 2019-07-03 09:03:32
Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzany na lata 2019 ? 2021? 2019-07-03 09:02:49
Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. zamieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany 2019-07-03 08:57:33
Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzany na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 ? 2026? 2019-07-03 08:54:47
Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty 2019-07-03 08:52:05
Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzany na lata 2019 ? 2023 2019-07-03 08:50:22
Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2019-07-03 08:49:13
Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2019-07-03 08:48:31
Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 ? 2030 2019-07-03 08:44:12
Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2019 r. 2019-07-03 08:43:00
Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-07-03 08:41:37
Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2018 rok 2019-07-03 08:39:55
Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania 2019-07-03 08:38:07
Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Krzemień 2019-05-15 08:37:27
Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania radnej do składu osobowego komisji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2019-05-15 08:36:31
Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobrzany, od dnia 1 września 2019 roku 2019-05-15 08:35:03
Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2019-05-15 08:32:51
Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-05-15 08:30:07
Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzany na dofinansowanie budowy biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzany 2019-05-15 08:29:05
Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 2019-05-15 08:26:24
Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2019 rok 2019-05-15 08:25:16
Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2019 r. 2019-03-22 08:19:24
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa 2019-03-22 08:16:57
Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2019-03-22 08:14:54
Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-03-22 08:13:39
Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-03-22 08:12:43
Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od połat jednorazowych z tytułu przekształacenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzany w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat 2019-03-22 08:11:35
Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2019-03-22 08:08:59
Uchwała Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2019-03-22 08:06:35
Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 2019-03-22 08:04:45
Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2019 rok 2019-03-18 10:08:33
Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2019 rok 2019-02-15 07:45:13
Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2023 2019-02-15 07:39:53
Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-02-15 07:38:04
Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2019-01-25 09:59:41
Uchwała Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie Miasto Stargard przez Gminę Dobrzany zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Dobrzany 2019-01-25 09:58:40
Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie okreslenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy 2019-01-25 09:57:31
Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2019-01-25 09:56:15
Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-01-25 09:55:11
Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 2019-01-25 09:54:07
Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2019 rok 2019-01-25 09:52:47
Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2019 rok 2019-01-25 09:51:09
Uchwała Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2018-12-28 11:47:29
Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. 2018-12-28 11:46:32
Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. 2018-12-28 11:45:35
Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. 2018-12-28 11:44:50
Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. 2018-12-28 11:44:12
Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. 2018-12-28 11:43:33
Uchwała Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2018-12-28 11:42:16
Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych 2018-12-28 11:41:37
Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 2018-12-28 11:40:41
Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 2018-12-28 11:39:52
Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Dobrzany 2018-12-28 11:39:04
Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-12-28 11:37:30
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 2018-12-28 11:35:52
Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2019 2018-12-28 11:34:46
Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 2018-12-28 11:33:26
Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok 2018-12-28 11:32:25
Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. 2018-12-28 11:29:33
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 2018-12-03 15:17:28
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2018-12-03 15:16:52
Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023 2018-12-03 15:16:12
Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 2023 2018-12-03 15:15:24
Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do czynności związanych z podróżą służbową wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej 2018-12-03 15:14:40
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dobrzany 2018-12-03 15:13:28
Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-12-03 15:12:39
Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzany 2018-12-03 15:11:30
Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie postawienia małej architektury w formie obeliska na działce nr 54/5 obręb nr 3 miasta Dobrzany 2018-12-03 15:10:33
Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-12-03 15:08:53
Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 2018-12-03 15:08:17
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2018-12-03 15:07:14
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-12-03 15:06:29
Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2018-12-03 15:05:53
Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok 2018-12-03 15:04:34
Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok 2018-12-03 15:03:53
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego 2018-11-23 12:07:12
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dobrzanach 2018-11-23 12:05:54
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrzanach 2018-11-23 12:03:26