Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach

ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2018 r.

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach, 73-130 Dobrzany, ul. Staszica 1

 

1. Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  1. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

e) stan zdrowie pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

f) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

g) ukończona szkoła średnią, policealna lub pomaturalna szkołę ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

h) wpisannie do rejestru biegłych i rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

i) posiadany certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Dodatkowe wymagania :

1. Znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej, prawa podatkowego, systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, znajomość prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych

2. Obsługa programów finansowo-kadrowo-płacowych, sprawozdawczych i bankowych,

3.Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,

4. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole,sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

5. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

6. Umiejętność analitycznego myślenia.

 

3. Zakres wymaganych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz zapewnienie ich terminowości i rzetelności,

3. Prowadzenie rozliczeń z ZUS, US, innych wynikających z przepisów prawa, obsługa programu „ Płatnik”,

4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,

5. Dokonywanie przelewów,

6. Przygotowanie i składanie deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7.Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

8. Dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

9. Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości,

10. Sporządzanie listy płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatku od osób fizycznych, prowadzenia ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,

11. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

12. Rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych ( ustawa o osobach uprawnionych do alimentów),

13. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych środków oraz kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w OPS,

14.Prowadzenie spraw pracowniczych i pełnej dokumentacji kadrowej, w tym między innymi przygotowanie kompletnych materiałów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami oraz prowadzenia dokumentacji wchodzącej w skład akt osobowych,

15. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z badaniami okresowymi, odzieżą ochronną, dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników OPS,

16. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcja kancelaryjną,

17.Wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy komórki finansowo-księgowej,

5. Wymagane dokumenty:

a) CV opatrzone klauzulą klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )”.

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6. Postępowanie dotyczące naboru:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach, przy ul. Staszica 1 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w OPS Dobrzany” „ należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 16.00)

! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej UM Dobrzany i na stronie internetowej Ośrodka:www.opsdobrzany.naszbip.pl.pl

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrzanach

Grażyna Koczot

 

 

Dobrzany,dnia 08.12.2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Bylewski 08-12-2017 18:49:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 08-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Bylewski 08-12-2017 18:49:35