Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca

Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miejski w Dobrzanach – ewidencja ludności
Adres: ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany
Telefon: 91 5620201 wew. 20 , e-mail: promocja@dobrzany.pl

Podstawa prawna 
- art. 40 i 41 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.); 
- ustawa z dnia 14.07.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.); 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306); 
- rozporządzenie Rady (WE) Nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. UE.L. z 2001 r. Nr 81, poz. 1 z późn. zm.);
-  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r. poz. 74 z późn. zm.). 

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzonym pobytem w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.).
3. Paszport albo inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy (np. dowód osobisty) i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wglądu.* 

II. Wymagane opłaty 
Nieodpłatnie. 
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł. 
Płatne przelewem na nr konta:

Bank PKO SA o/Stargard Szczeciński  96 1020 4867 0000 1102 0007 8881
 

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.
Uwaga: zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dokonuje się na podstawie art. 2 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1628). 

III. Termin i tryb realizacji
Bez zbędnej zwłoki. 
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Informacje dotyczące zameldowania na podstawie decyzji administracyjnej zostały opisane w karcie informacyjnej „Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej”. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. 

IV. Jednostka odpowiedzialna 
Urząd Miejskiw Dobrzanach – ewidencja ludności
Adres: ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany Telefon: 91 5620201 wew. 20 , e-mail: usc@dobrzany.pl

Pokój nr 19  I piętro
V. Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje.

VI. Uwagi 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Obowiązku meldunkowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. *Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - wiza, albo - odcisk stempla umieszczony w dokumencie podróży, potwierdzający złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, - tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, - kartę pobytu, - dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, - zezwolenie na pobyt czasowy, - zezwolenie na pobyt stały, - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, - decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, - udzielenie w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, - zgody na pobyt ze względów humanitarnych, - zgody na pobyt tolerowany. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Załączniki do pobrania

1 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy.docx (DOCX, 16KB) 2015-05-06 20:26:25 398 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Bylewski 06-05-2015 20:26:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 06-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Piątkowska 08-04-2016 11:59:50