Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały cudzoziemca

Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt stały

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miejski w Dobrzanach– ewidencja ludności
Adres: ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany
Telefon: 91 5620201 wew. 20 , e-mail: promocja@dobrzany.pl

Podstawa prawna
- art. 40 i 41 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 14.07.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej  i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2014 r. nr 1525);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r. poz. 74 z późn. zm.).

I. Dokumenty od wnioskodawcy 
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzonym pobytem w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – wzór w załączniku.
2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.).
3. Karta pobytu lub ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo – do wglądu.*

II. Wymagane opłaty
Nieodpłatnie.
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę  reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł.
Płatne przelewem na nr konta: 

Bank PKO SA o/Stargard Szczeciński  96 1020 4867 0000 1102 0007 8881
 

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

III. Termin i tryb realizacji
Bez zbędnej zwłoki.
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. 
Informacje dotyczące zameldowania na podstawie decyzji administracyjnej zostały opisane w karcie informacyjnej „Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej”.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie  o zameldowaniu na pobyt stały.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Dobrzanach– ewidencja ludności
Adres: ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany 
Telefon: 91 5620201 wew. 20 , e-mail: promocja@dobrzany.pl
Pokój nr 19, I piętro,
 

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

VI. Uwagi
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 
Obowiązku meldunkowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia     14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.                        
*Cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z:
- udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
- zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
- ochrony uzupełniającej,
- albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
- dokument „zgoda na pobyt tolerowany”
albo: 
- zezwolenie na pobyt stały,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
- udzieleniu w Rzeczpospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,
- zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
- albo zgody na pobyt tolerowany. 
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt stały.docx (DOCX, 16KB) 2015-05-06 20:25:46 374 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Bylewski 06-05-2015 20:25:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 06-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Piątkowska 08-04-2016 12:01:09