Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miejski w Dobrzanach – Ewidencja ludności
Adres: ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany
Telefon: 91 5620201 wew. 20 , e-mail: promocja@dobrzany.pl

Podstawa prawna 

  • art. 28 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.);
  •  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306). 

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzonym pobytem w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.). 3.Dowód osobisty lub paszport – do wglądu. 

II. Wymagane opłaty
Nieodpłatnie. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł. 
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł. 
Płatne przelewem na nr konta: 

Bank PKO SA o/Stargard Szczeciński  96 1020 4867 0000 1102 0007 8881


Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.
Uwaga: zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dokonuje się na podstawie art. 2 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1628). 

III. Termin i tryb realizacji 
Bez zbędnej zwłoki. 
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Informacje dotyczące zameldowania na podstawie decyzji administracyjnej zostały opisane w karcie informacyjnej „Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej”. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. 

IV. Jednostka odpowiedzialna 
Urząd Miejski w Dobrzanach – Ewidencja ludności
Adres: ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany
Telefon: 91 5620201 wew. 20 , e-mail: promocja@dobrzany.pl
Pokój nr 13 I piętro
V. Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje. 

VI. Uwagi 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Obowiązku meldunkowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 druk zgłoszenia pobytu czasowego.pdf (PDF, 52KB) 2015-05-06 20:48:11 395 razy
2 Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy.docx (DOCX, 16KB) 2015-05-06 20:22:53 394 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Bylewski 06-05-2015 20:22:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 06-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Piątkowska 08-04-2016 12:03:14