Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowody Osobiste

Wydanie Dowodu osobistego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miejski w Dobrzanach – dowody osobiste
Adres: ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany
Telefon: 91 5620201 wew. 20, e-mail: promocja@dobrzany.pl

Podstawa prawna

-  art. 26 i art. 29 ust. 2-4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2010 r.  

   Nr 167,  poz. 1131 z późn. zm),
-  rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z 29 stycznia 2015 r. w  sprawie  wzoru dowodu       osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (tj. Dz.U. z 2015, poz. 212)
-   ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

I. Dokumenty od wnioskodawcy 
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego  składa się osobiście  w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą  kwalifikowanego  certyfikatu na zasadach przewidzianych w ustawie   z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.)  lub profilu zaufanego ePUAP
2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami**. 
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię spełniającą takie same wymogi, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB
(fotografia taka sama, jak do paszportu).                                                                                             
3. Na żądanie organu – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.


II. Wymagane opłaty
Brak
III. Termin i tryb realizacji
- w przypadku upływu terminu ważności – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu, 
- w przypadku zmiany danych – wniosek należy złożyć niezwłocznie***, - w przypadku zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie. o 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Dobrzanach - dowody osobiste
Pokój nr 19  – I piętro 
Telefony do osób prowadzących sprawę: 91 5620201 wew. 20

V. Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego  za pośrednictwem Burmistrza Dobrzan w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VI. Uwagi
* W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje.
** Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. 
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie  o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. 
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.


Informacje dotyczące odbioru dowodów osobistych –  tel. Telefon: 91 5620201 wew. 20

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 CCF_000244.pdf (PDF, 71KB) 2019-03-19 08:14:43 14 razy
2 dowody osobiste.docx (DOCX, 16KB) 2015-05-06 20:21:00 458 razy
3 wniosek o wydanie dowodu_osobistego-wersja_papierowa.pdf (PDF, 1.MB) 2015-05-06 20:21:00 450 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Bylewski 06-05-2015 20:21:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 06-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Piątkowska 19-03-2019 08:14:43