Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu


Dobrzany, data: 2012-11-21

 

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu

 

Burmistrz Dobrzan

działając na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami ) oraz §25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.z 2004r. Nr 207 poz. 2108)w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

o g ł a s z a

rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym , na sprzedaż nieruchomości gminnej :

1). Położonej w mieście Dobrzany przy ul. Armii Czerwonej Nr 1 (Obr.Nr1) oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

- dz. Nr 108/7 o pow. 0,0345 ha , KW Nr SZ1T/00075504/2

- dz. Nr 108/16 o pow. 0,0240 ha, KW Nr SZ1T/00075504/2

- dz. Nr 108/18 o pow. 0,0083 ha, KW Nr SZ1T/00114505/5

zabudowanej budynkiem magazynowym .

2).Działka położona w obszarze terenów , dla którego utracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowy teren posiada zapis: ”wielofunkcyjny rozwój miasta”.

3). Nieruchomość nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.

4). Nieruchomość nie została zbyta w dwóch przetargach , które ogłoszone były w terminach :

I przetarg ustny nieograniczony w dniu : 03.09.2012r.

II przetarg ustny nieograniczony w dniu 08.11.2012r.

5). Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 21.12.2012r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica Nr 1, pokój Nr 5-6.

6). Cena do rokowań wynosi : 100.000,00 zł, ustala się zaliczkę do rokowań w wysokości 10.000,00 zł.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica Nr 1, do dnia 17.12.2012r.do godz. 15/oo.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać :

  1. imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

  2. Datę sporządzenia zgłoszenia

  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  5. Własnoręczny podpis.

  6. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki , którą należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w PKO BP SA Stargard Nr konta : 96 1020 4867 0000 1102 0007 8881.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 21.12.2012r. - Dobrzany ul. Armii Czerwonej 1.”

2. Zaliczkę w kwocie 10.000,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 17.12.2012r., w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika, numery i obręb działek, których wpłata dotyczy. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Dobrzany.

3.Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji :

- dowodu wpłaty zaliczki,

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestru-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą rokowań.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

4.Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

5. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań, zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

6. Jeżeli osoba , która w wyniku przeprowadzonych rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

7. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego .

8. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego, nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji.

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym .

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

11. Przed przystąpieniem do rokowań, należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

12.Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

13.Nabywca nieruchomości posiada możliwość nabycia od Gminy Dobrzany dokumentacji projektowej wraz z ważnym pozwoleniem na przebudowę obiektu . Dokumentacja podlegać będzie odrębnym negocjacjom cenowym.

Wszelkich informacji można uzyskać w pokoju Nr 5-6 lub pod nr. telefonu : 91 5620 201 wew. 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Szmit 21-11-2012 10:03:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Szmit 21-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Damian Szmit 21-11-2012 10:15:28