Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/149/12


UCHWAŁA NR XVI/149/12

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dobrzanach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001, Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 1.05.2012 r. reorganizuje się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Dobrzanach w sposób następujący:

1) nazwa Zakładu otrzymuje brzmienie: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ”

2) do przedmiotu działalności Zakładu dodaje się gospodarkę kanalizacyjną w miejscowości Odargowo i Szadzko z wyłączeniem budynków nr 32 B i 32C w Szadzku.

§ 2

Wyposaża się Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach w sieć kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków z przyłączeniami energetycznymi w miejscowościach Odargowo i Szadzko z wyłączeniem przyłącza do budynków nr 32B i 32 C w Szadzku.

§ 3

Nadaje się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach Statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVII/92/92 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzanach zmieniona uchwałą Nr III/24/98 z dnia 11 grudnia 1998 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        • PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Halina Zalewska

Załącznik do uchwały nr XVI/149/12

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

STATUT

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w DOBRZANACH

Rozdział I - postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach zwany dalej „Zakładem" jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Dobrzany działającym na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.).

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

4) rozporządzania Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( Dz. U. Nr 241, poz 1616).

5) niniejszego statutu.

§ 2

1. Zakład używa nazwy „Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ”.

2. Siedzibą Zakładu jest miasto Dobrzany.

3. Dla oznakowania Zakładu ustala się skrót „ ZGK"

4. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział II - Zakres i przedmiot działania

§ 3

Zakład jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań własnych Gminy Dobrzany w zakresie:

1) gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy Dobrzany.

2) gospodarki ściekowej w miejscowości Odargowo i Szadzko z wyłączeniem budynków nr 32 B i 32C w Szadzku.

§ 4

Podstawowym zadaniem Zakładu jest działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez:

1) zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy,

2) administrowanie budynkami mieszkaniowymi będącymi własnością Gminy,

3) gospodarowanie lokalami użytkowymi przekazanymi do Zakładu,

4) reprezentowanie Gminy Dobrzany jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych,

5) administrowanie i utrzymanie w należytym stanie urządzeń i sieci kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) ustalanie taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków,

7) prowadzenie dokumentacji i bieżącej ewidencji obiektów, urządzeń i sieci kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) zapewnienie ciągłości świadczeń usług kanalizacyjnych, sprawne i skuteczne usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej,

9) wydawanie zezwoleń na przyłącza do urządzeń kanalizacyjnych, zatwierdzanie projektów przyłączy i ich odbiór techniczny,

10) kontrola wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki ściekowej,

§ 5

1. Zakładem kieruje Kierownik Zakładu, który jest zatrudniony przez Burmistrza w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

2. Czynności związane z nawiązaniem stosunku pracy, ustaleniem wynagrodzenia i sprawowaniem funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika wykonuje Burmistrz Dobrzan.

§ 6

1. Kierownik reprezentuje Zakład na zewnątrz i jednoosobowo kieruje całokształtem jego działalności na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Dobrzan.

2. Do wykonania czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Dobrzan.

§ 7

Strukturę organizacyjną oraz inne regulaminy wewnętrzne Zakładu ustala Kierownik Zakładu.

Rozdział III - Zasady gospodarki finansowej

§ 8

1. Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Zakładu. 2. Księgowy ponosi odpowiedzialność w zakresie powierzonym przez Kierownika.

§ 9

1. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego obejmującego przychody, w tym dotacje z budżetu Gminy , koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.

2. Zakład jest finansowany z wpływów uzyskanych za świadczone usługi, a także dotacji uzyskiwanych z budżetu Gminy.

3. Plan finansowy Zakładu budżetowego zatwierdzany przez Kierownika Zakładu uwzględnia kwoty wpłat do budżetu, dotacje z budżetu, wynagrodzenia i inne wydatki, których wysokość określana jest na podstawie odrębnych przepisów.

4. W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku lub mogą być realizowane wyższe od planowanych przychody i rozchody bez zmiany planu, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

5. Inne niż wymienione w ust. 4 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu w obowiązującym trybie zmian w budżecie.

6. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z planem kont dla zakładów budżetowych oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej.

§ 10

Inwestycje Zakładu są finansowane jako inwestycje Gminy.

§ 11

1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

2. Z rachunku można dokonywać wypłat do wysokości sum zgromadzonych na rachunku.

§ 12

Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Dobrzanach.

§ 13

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 30-04-2012 14:23:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 21-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 30-04-2012 14:23:43