Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV/148/12


U C H W A Ł A Nr XV/148/12

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 03 kwietnia 2012 roku

w sprawie dzierżawy mienia gminnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 , z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337)

R a d a M i e j s k a w D o b r z a n a c h u c h w a l a co następuje :

§1. Wyraża zgodę na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy gruntu z działki Nr 131 położonego w mieście Dobrzany przy ul. Mickiewicza - obręb nr 3 , zabudowanego budynkiem handlowym na okres 5 lat.

§2. Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu, wymienionego w § 1 niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dobrzan.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej

Halina Zalewska

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XV/148/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 03 kwietnia 2012 roku w sprawie dzierżawy mienia gminnego.

Wymieniona w uchwale nieruchomość gruntowa, jest przedmiotem dzierżawy, której termin upływa w miesiącu czerwcu br.

Dotychczasowi dzierżawcy zwrócili się z prośbą o dalszą dzierżawę użytkowanej dotychczas nieruchomości.

Nowelizacja przepisu art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wymaga uzyskania zgody Rady Miejskiej do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, na dalszy okres.

Gmina nie zamierza zmieniać przeznaczenia przedmiotowych nieruchomości na inny cel.

W tej sytuacji podjęcie uchwały staje się zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 24-04-2012 14:44:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 21-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 24-04-2012 14:44:22