Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/134/12


U C H W A Ł A Nr XIV/134/12

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 9 marca 2012 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003r: Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r: Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r: Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r: Nr 17, poz. 128, z 2007r: Nr 173, poz. 1218, z 2008r: Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281 ) oraz art.37 ust.2 pkt 1 w związku z art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz.1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337) RADA MIEJSKA w DOBRZANACH uchwala co następuje :

§1. Wyraża zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Armii Ludowej Nr 1a w mieście Dobrzany wraz z udziałem w gruncie działki Nr 244/2, na rzecz dotychczasowych najemców, w trybie bezprzetargowym.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Halina Zalewska

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/134/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia

9 marca 2012 roku sprawie sprzedaży nieruchomości.

Wymienione w uchwale nieruchomości lokalowe , stanowią własność gminy Dobrzany i są przedmiotem najmu.

Aktualny najemca mieszkania wystąpił z wnioskiem o sprzedaż na własność.

Brak jest podstaw prawnych do odmowy sprzedaży lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy.

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży należy do kompetencji Rady Miejskiej , zatem podjęcie przedmiotowej uchwały staje się zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 11-04-2012 13:57:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 21-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 11-04-2012 13:57:08