Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/132/12


UCHWAŁA Nr XIV/132/12

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 9 marca 2012 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 1777 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 r. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, i Nr 257 poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 290 poz. 1707) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, oś 4 „ Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Odargowo i Ognica” do kwoty 56 674,00 zł.

( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złotych)

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi ze zwrotu środków z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego.

§ 3. Ustala się weksel in blanco jako zabezpieczenie pożyczki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Podpisana została umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ” realizowanej w ramach Programu , oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację inwestycji pn. „ Budowa placów zabaw w miejscowościach: Odargowo i Ognica”.

Zaciągnięta przez gminę pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 56 674,00 zł przeznaczona zostanie na realizację projektu współfinansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na w/w zadanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 05-04-2012 14:48:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 21-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 05-04-2012 14:48:25