Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/109/11


UCHWAŁA Nr XII/109/11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszym zmianami) u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 51 000,00 zł w :

Dział

801

Oświata i wychowanie

1 000,00

rozdział

80110

Gimnazja

1 000,00

§

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 000,00

rozdział

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50 000,00

§

0830

Wpływy z usług

50 000,00

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 10 782,00 zł w :

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 782,00

rozdział

90002

Gospodarka odpadami

10 782,00

§

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 782,00

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków własnych budżetu gminy o kwotę 29 310,00 zł

Dział

600

Transport i łączność

18 528,00

rozdział

60014

Drogi publiczne powiatowe

18 528,00

§

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

18 528,00

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 782,00

rozdział

90002

Gospodarka odpadami

10 782,00

§

4300

Zakup usług pozostałych

10 782,00

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 60 500,00 w :

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 000,00

rozdział

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 000,00

§

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 500,00

rozdział

75412

Ochotnicze straże pożarne

4 500,00

§

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 500,00

Dział

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 000,00

rozdział

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1 000,00

§

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

Dział

801

Oświata i wychowanie

1 000,00

rozdział

80110

Gimnazja

1 000,00

§

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

Dział

851

Ochrona zdrowia

10 000,00

rozdział

85111

Szpitale ogólne

10 000,00

§

6220

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

10 000,00

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

37 500,00

rozdział

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

27 232,00

§

4270

Zakup usług remontowych

27 232,00

rozdział

90095

Pozostała działalność

10 268,00

§

4300

Zakup usług pozostałych

5 268,00

§

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

Dział

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 500,00

rozdział

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 500,00

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 800,00

§

4270

Zakup usług remontowych

700,00

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 9 028,00

§ 6. Dokonuje się zmian w przychodach:

- zmniejsza się kredyty ( § 952) o kwotę 9 028,00

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany budżetu dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę - 51 000

 1. Oświata i wychowanie (wpływ z różnych dochodów) - 1 000 zł

(środki z PZU na monitoring)

 1. Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków w Szadzku i Odargowie - 50 000 zł

Zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę - 10 782

 1. Gospodarka odpadami ( zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.” usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany”)

Zmniejsza się plan wydatków własnych budżetu o kwotę - 29 310

 1. Drogi publiczne gminne ( dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Stargardzkiego) - 18 528 zł,

 2. Gospodarka odpadami - zakup usług - 10 782 zł.

( usuwanie wyrobów zawierających azbest)

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 60 500

 1. Gospodarka mieszkaniowa (zakup usług pozostałych ) - 3 000 zł,

 2. Ochotnicze straże pożarne ( wydatki inwestycyjne - adaptacja budynku gospodarczego na remizę OSP w Białej ) - 4 500 zł,

 3. Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych (koszty postępowania sadowego) - 1 000 zł,

 4. Gimnazja (zakup usług pozostałych) - 1 000 zł,

 5. Szpitale ogólne ( dotacja celowa na zakup łóżek) - 10 000 zł,

 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

(zakup usług remontowych) - 27 232 zł,

 1. Pozostała działalność

(zakup usług pozostałych ) - 5 268 zł,

(wydatki inwestycyjne - budowa placu zabaw w Dolicach) - 5 000 zł,

 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

(zakup materiałów i wyposażenia) - 2 800 zł,

(zakup usług remontowych) - 700 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 9 028 zł. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 9 028 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 15-02-2012 12:20:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 10-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 15-02-2012 12:20:09