Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/94/11


U C H W A Ł A Nr X/94/2011

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 04 listopada 2011

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115, Nr 23 poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218, poz.1391 i Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945) RADA MIEJSKA W DOBRZANACH uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg i ulic gminnych dla których zarządcą jest Gmina Dobrzany, na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące :

1/ prowadzenia robót w pasie drogowym,

2/ umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3/ umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4/ zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w

pkt 1-3.

§ 2.1. Za zajęcie 1 m? powierzchni jezdni pasa drogowego w celu o którym mowa w §1

pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

1/ przy zajęciu do 50% szerokości jezdni 5,00

2/ przy zajęciu od 50% szerokości jezdni do całkowitego zajęcia 7,00

3/ przy zajęciu chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych,

ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 2,00

2. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 stosuje się stawkę opłat za

każdy dzień zajęcia 1 m? powierzchni pasa drogowego wysokości 2,00

3. Za zajęcie 1 m? powierzchni pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt 4

ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 1,00

§3.1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące

roczne stawki opłat za 1 m? powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2

1/ w jezdni 60,00

2/ w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym 10,00

3/ w pozostałych elementach pasa drogowego w terenie zbudowanym 25,0 0

4/ na drogowym obiekcie inżynierskim 100,00

2. Stawki opłat określone w ust. 1 obniża się o 50% przy realizacji zadań związanych

z umieszczeniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełen rok kalendarzowy

umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczona będzie

proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu , o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m? powierzchni :

1/ pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub

usługowego:

a/ na terenie zabudowanym 2,00

b/ poza terenem zabudowanym 1,00

2/ za zajęcie pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 2,00

3/ za zajęcie przez reklamę 2,00

§5.1. Przez dzień zajęcia, o którym mowa w §2 i §4 rozumie się także zajęcie pasa

drogowego trwającego krócej niż 24 godziny.

2. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m? lub powierzchni pasa

drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia

mniejszego niż 1m? stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m? pasa drogowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§7. Traci moc Uchwała Nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 09-11-2011 12:48:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 09-11-2011 12:48:58