Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/91/11


U C H W A Ł A NR X / 91 / 11

RADY MIEJSKIEJ w DOBRZANACH

z dnia 4 listopada 2011 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 ) - Rada Miejska w Dobrzanach u c h w a l a co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości w skali rocznej :

1) od gruntów :

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2

powierzchni - 0,64

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni

wodnych - od 1 ha powierzchni , - 4,24

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni - 0,15

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, - 0,55

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej ; - 16,30

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej; - 9,61

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- dla gabinetów: lekarskich, zabiegowych, rehabilitacyjnych, pielęgniarskich,

rejestracji pacjentów od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,49

- dla pozostałych pomieszczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,50

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,04

- z tym, że od budynków stanowiących własność (współwłasność)

rencistów lub emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian

za rentę lub emeryturę, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza

- od 1 m2 powierzchni użytkowej. - 3,56

3) od budowli - 2 % ich wartości

z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli

służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1% ich wartości

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX /182/08 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2008 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości - (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2008 r. Nr 97, poz. 2115).

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od

01 stycznia 2012 roku

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 09-11-2011 12:47:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 09-11-2011 12:47:43