Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/89/11


Uchwała Nr IX/89/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dobrzany

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1705 z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz.654) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1. W przedszkolu prowadzonym przez Gminę Dobrzany zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17) przez 6,5 godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku - w godzinach ustalonych w statucie przedszkola.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/184/08 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Dobrzany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

Uzasadnienie

Z dniem 1 września 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 148, poz.991) doprecyzowuje przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustaleniem odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (przedszkolem publicznym jest przedszkole , które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie).

Zgodnie z art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do odbycia przez dzieci 5 i 6 letnie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną i niskie dochody rodzin gmina zapewni bezpłatną opiekę realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego przez 6,5 godziny dziennie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 30-09-2011 11:25:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 30-09-2011 11:25:37