Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/83/11


UCHWAŁA Nr IX/83/11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 27 września 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26.08.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153,
poz. 1271, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz z 2011r. Nr 21, poz.113,Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia
26.08.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Stargardzkiemu wprowadza się następujące zmiany:

  1. §1otrzymuje brzmienie :

„ §1. Udziela z budżetu Gminy Dobrzany pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2011do wysokości 166 920 na realizacje niżej wymienionych zadań:

  1. przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany - Bytowo - budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień - etap 2,

  2. budowa chodnika w miejscowości Ognica ,

  3. przebudowa drogi powiatowej nr 1751Z Ognica - Błotno - Bytowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1766Z -budowa chodnika w miejscowości Błotno ,

  4. przebudowa chodnika w ciągu ulicy Staszica w miejscowości Dobrzany.”

  1. w §2. pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1) na zadanie określone w §1 pkt 1 do wysokości 78 020 zł.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały związane jest z doprecyzowaniem nazewnictwa zadań przez Starostwo Powiatowe w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę i przebudowę chodników w Ognicy, Błotnie i Dobrzanach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 30-09-2011 11:21:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 30-09-2011 11:21:43