Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/78/11


UCHWAŁA NR VIII/78/11

RADY MIEJSKIEJ w DOBRZANACH

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Dobrzan

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 i Nr 131, poz. 764) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala, co następuje.

§1.Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Dobrzany w wysokości 40 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§2 .Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Dobrzanach

Halina Zalewska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. Nr 45, poz. 235) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593).

Art. 27 cyt. ustawy stanowi, iż wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 33 ust 1. cyt. ustawy wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Z opłaty tej zwolniona jest Gmina Dobrzany oraz zmiany w rejestrze i wykreślenie z rejestru.

Niniejszy projekt uchwały ustala wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Dobrzany w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od dnia 1 stycznia 2011 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.386,00 zł ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. Dz. U. Nr 194, poz. 1288).

Podmiot, który zamierza prowadzić żłobek lub klub dziecięcy w celu dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przedkłada pisemny wniosek o wpis oraz przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty lub składa jego kopię - Art. 28 ust. 3.

W świetle powyższego, celem realizacji w szczególności zapisów ustawy dotyczących prowadzenia przez Burmistrza Dobrzan rejestru żłobków i klubów dziecięcych, koniecznym staje się podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 08-09-2011 09:56:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 08-09-2011 09:56:03